20.Yüzyıl Ortalarında Dünya – 3

  II. DÜNYA SAVAŞI

  Savaşın Nedenleri:

  • I.Dünya savaşında mağlup devletlerle ağır antlaşmaların yapılması,
  • Almanya’nın Versay antlaşmasına uymaması ve Ren bölgesine asker çıkarması
  • İtalya ve Almanya’nın yayılmacı saldırgan politika izlemeleri
  • Japonya’nın Avrupalı devletleri Asya’dan çıkarmak istemesi ve yayılmacı siyaseti
  • Versay antlaşmasına aykırı olmasına rağmen Almanya’nın1938 de Avusturya ile birleşmesi
  • Rusya’nın komünizmi yaymak istemesi
  • İtalya’nın I.Dünya savaşında umduğunu bulamaması

  BLOKLAR

  Mihver
  -Almanya
  -İtalya
  -Japonya

  Müttefik
  -İngiltere
  -Fransa
  -Sovyet Rusya
  -ABD

  SAVAŞIN BAŞLAMASI VE GELİŞMESİ

  -Japonya’nın Mançurya’yı,
  -İtalya’nın Habeşistan’ı,
  -Almanya’nın Avusturya’yı, Çekoslovakya’yı, Sudet i işgal etmesi savaşın çıkmasında etkili olmuştur.
  -Almanya’nın 1939 da Polonya’ya saldırması ile II.Dünya savaşı başlamıştır.

  Hayat Sahası

  I.Dünya savaşı sırasında Almanya’nın üzerinde bulunduğu toprakların Alman ırkına yetmemesine ilişkin olan fikrin, Hitler tarafından Almanya’nın Avrupa’da yayılma
  politikasının bir gerekçesi olarak kabul edilmesi sonucunda ortaya çıkan bir kavramdır.

  Yatıştırma Politikası

  II.Dünya savaşına giden dönemde İngiltere başbakanı Chamberlian ile özdeşleşen politikadır. Hitler’in ilgi alanının doğuda olduğuna inanan Chamberlian , SSCB’ye karşı Almanya’nın kendileriyle iş birliğine gireceğine inanıyordu. II.Dünya savaşının başlamasıyla bu politika sona ermiştir.

  Maginot Hattı

  1930’larda dünyanın en güçlü savunma hatlarından biri olan bu hat Fransa tarafından inşa edilmiştir. Birbirinden bir top atımı uzaklıkta 50 savunma kalesi ve bunlara bağlantılı yer altı sığınaklarında oluşmaktadır. Almanların aşamayacağı iddia edilmiş ancak Alman orduları kısa sürede bu hattı aşmışlardır.

  Barbarossa Harekâtı

  Nazi Almanya’nın Sovyet Rusya’yı işgal etme planıdır. Soğuk kış şartları, kuşatmanın uzun sürmesi gibi sebeplerle bu harekât başarısız olmuştur.
  II.Dünya Savaşında Almanya’yı yenilgiye uğratan ilk devlet Sovyet Rusya olmuştur.

  Çelik Pakt

  Almanya ile İtalya arsında 1939’da imzalanmıştır.

  Yüzdeler Antlaşması

  II.Dünya Savaşı devam ederken İngiltere ile Rusya’nın Sömürge alanlarını yüzdelik dilimler halinde paylaştıkları antlaşmadır.

  Atlantik Bildirisi

  9 Ağustos 1941 tarihinde Müttefikler, II. Dünya Savaşı sırasında, savaşın yürütülmesini sağlamak ve zafere ulaşabilmek için alınacak önlemleri saptamak maksadıyla, çeşitli toplantılar yapmış olup, bu toplantılardan ilki, Başkan Franklin D. Roosevelt ile Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill arasında olmuştur.

  II.Dünya savaşı sırasında İngiltere ile henüz savaşa girmemiş ABD arasında 14 Ağustos 1941 de yayınlanan bildiride:
  -Savaştan sonra toprak kazanılmayacak
  -Uluslar kendi geleceklerini kendileri saptayacak(self-determinasyon)
  -Uluslararası işbirliği geliştirilecek
  -Temel hammaddelerden eşit biçimde faydalanılacak
  -İnsanlar korku ve açlıktan kurtarılacak
  -Açık denizlerde ticaret serbest olacak
  -Mihver devletler silahsızlandırılacak

  Not: Anlantik Bildirisi Birleşmiş Milletlerin temelini oluşturmuştur.

  PEARL HARBOUR SALDIRISI ve ABD NİN SAVAŞA GİRMESİ

  Japon imparatorluk donanmasının 7 Aralık 1941 de Amerika donanmasının bulunduğu Pearl Harbor, Dahu, Hawai’ ye gerçekleştirdiği saldırıdır. Bu saldırı ABD’nin 1942 de müttefikler safında II.Dünya savaşına girmesinde etkili olmuştur. Savaşta, ABD ile Japonya arasında ayrıca Leyte ve Midway deniz savaşları da gerçekleşmiştir. ABD bu savaşları da kazanmıştır.

  Savaşın Sona Ermesi

  -Müttefiklerin Sicilya çıkarmasıyla İtalya ,
  -Normandiya Çıkarmasıyla Almanya ,
  -Hiroşima ve Nagazaki ye atılan atom bombalarından sonrada Japonya teslim olunca II.Dünya savaşı sona ermiştir.

  II.Dünya Savaşı’nın Sonuçları

  • Savaşı müttefik devletler kazanmıştır.
  • ABD ile SSCB arasında 1989 a kadar sürecek soğuk savaş dönemi başlamıştır.
  • Sömürgecilik önemini yitirmiştir.
  • Mısır, Hindistan, Pakistan, Tunus, Fas, Cezayir ve Libya bağımsız olmuştur.
  • İtalya Kuzey Afrika’dan ve 12 adadan çekilmiştir.
  • SSCB, Orta Avrupa’da ve Balkanlarda komünist rejimler kurmuştur.
  • Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulmuştur.
  • 1948 de Filistin de İsrail devleti kurulmuştur.
  • Savaş sonrası İngiltere ve Fransa güç kaybetmiştir.
  • İMF ve uluslararası imar ve kalkınma bankası kurulmuştur.
  • İnsan hakları evrensel bildirisi yayınlanmıştır.

  II. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA ve SONRASINDA TOPLANAN KONFERANSLAR

  Yalta Konferansı (11 Şubat 1945)

  • İngiltere, ABD ve SSCB arasında gerçekleşmiştir.
  • SSCB’nin Japonya’ya karşı savaşa girmesi karara bağlanmıştır.
  • Yalta büyük ittifakın sonu olmuştur. Stalin bu konferanstan mutlu ayrılırken. Churchill, Yalta ile başlayan döneme “demir perde” adını vermiştir.

  San Francisco Konferansı (7 Mayıs 1945)

  • ABD, SSCB, İngiltere, Çin ve Fransa’nın katılımıyla toplanan konferansın sonucunda BM kurulmuştur.
  • BM nin merkezi New York tur. BM ye bağlı güvenlik konseyinde bu beş devletin veto hakkı bulunmaktadır. Türkiye, BM nin 50 Kurucu ülkesi arasında yer almaktadır.
  • Bu konferans devam ederken Almanya kayıtsız şartsız Müttefik devletlere teslim olmuştur.

  Postdam Konferansı(2 Ağustos 1945)

  • İngiltere, ABD ve SSCB arasında toplanan konferansta barışın nasıl sağlanacağı konusu görüşülmüştür.
  • Almanya dört işgal bölgesine ayrılarak
   – ABD,
   – İngiltere,
   – Fransa ve
   – SSCB yönetimine bırakılmıştır.
  • Konferansta ayrıca Avusturya’nın dört işgal bölgesine ayrılması ve İtalya ile şartları ağır olmayan bir barış anlaşması imzalanması kararı alınmıştır.

  Paris Barış Konferansı(1947)

  • ABD, İngiltere, Fransa, SSCB arasında gerçekleşmiştir
  • 12 ada italya tarafından Yunanistan’a bırakılmıştır.
  • İtalya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Finlandiya ya BM ye üye olma hakkı verilmiştir. Ayrıca Casablanka , Moskova ,Washington , Quebec ,Tahran ve Dumbarton Oaks konferansları da II. Dünya savaşı yıllarında toplanmıştır.
  • II Dünya Savaşından sonra İtalya , Romanya, Macaristan Bulgaristan ,Finlandiya ve Japonya ile barış antlaşması imzalanmasına rağmen Almanya ile barış antlaşması imzalanamamıştır.

  Birleşmiş Milletler (BM) 1945

  • Nisan 1945’te ABD’nin San Fransisco kentinde yapılan konferans ile BM resmen kurulmuştur.
  • Merkezi ABD’nin New York şehridir.
  • BM anayasası bu konferansta ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin tarafından hazırlanmıştır. Bu yüzden bugün dahi BM’nin Güvenlik Konseyinde sadece bu beş devletin veto hakkı vardır.

  Birleşmiş Milletin Organları
  -Genel Kurul
  -Güvenlik Konseyi
  -Ekonomik ve Sosyal Konsey
  -Vesayet Konseyi
  -Adalet Konseyi
  -Sekreterlik
  -İnsan Hakları Konseyi

  SAVAŞ YILLARINDA TÜRKİYE

  • Mihver ve Müttefik devletleri II. Dünya savaşında Türkiye’yi coğrafi ve jeopolitik konumundan dolayı kendi yanların da savaşa sokmak istemişlerdir.
  • Türkiye, Mihver ve Müttefik devletleri arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanarak denge siyaseti izlemiştir.
  • Türkiye II. Dünya savaşında Fransa, Almaya ve İngiltere ile saldırmazlık anlaşması imzalamıştır.
  • Türkiye, Müttefik devletlere yakınlaşabilmek amacıyla Boğazları Alman savaş gemilerine kapattığı gibi Almanya’ya yaptığı krom ihracatını da durdurmuştur.

  Adana Konferansı(30 Ocak-1Şubat 1943)

  • İngiltere başbakanı Churchill ile İsmet İnönü arasında gerçekleşmiştir.
  • Churchill Türkiye’nin savaşa katılması halinde savaş masraflarının karşılanacağı sözünü vermiştir.

  Kahire Konferansı(4-6 Aralık 1943)

  • İsmet İnönü, Roosevelt ve Churchill arasında Türkiye’yi savaşa sokmak amacıyla toplanan bir konferanstır.
  • İsmet İnönü gerekli silah ve cephanenin verilmesi şartıyla savaşa girmeyi kabul etmiştir.
  • Türkiye 23 Şubat 1945 de savaş sonrası oluşacak yeni dünya düzeninde yer alabilmek ve BM ye üye olabilmek amacıyla Almanya’ya savaş ilan etmiştir.
  • Türkiye II.Dünya savaşına fiilen katılamamasına rağmen savaşın getirdiği sıkıntıları bütünüyle yaşamıştır.
  • Savaş ihtimaline karşı iki milyon erkek silah altına alınınca tarım ve sanayi sektöründe iş gücü azalmıştır.
  • Savaş yıllarında fiyatları aniden yükselen mallara “narh koyma” kararı alınmıştır.
  • Bozulan ekonomiyi düzenlemek amacıyla 1940 da Milli Korunma Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun hükümete ekonomiyi düzenlemek için geniş yetkiler vermiş, Et Balık Kurumu ve Petrol Ofisi kurulmuştur.
  • 1942 de büyük kentlerde karne uygulamasına gidilmiştir. Ticaret Ofisi ve İaşe Müsteşarlığı kurulmuştur.
  • 1942 de bozulan ekonomiyi düzenlemek için ticaret ve sanayi ile uğraşan kişilerden “varlık vergisi” alınmıştır.
  • 1944 de varlık vergisi alınamayan çiftçilerden “toprak mahsulleri vergisi ”alınmıştır.
  • 1940 da dönemin MEB bakanı Hasan Ali Yücel öncülüğünde Köy Enstitüleri kurulmuştur.

  SOĞUK SAVAŞ

  II. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD-SSCB ve bu iki devletin yanında yer alan devletlerin aralarındaki anlaşmazlık ve çatışmaları birbirine karşı silah kullanmadan sürdürdükleri psikolojik, teknolojik, bilimsel alandaki yürüttükleri mücadeleye verilen isimdir.

  Doğu Bloku’nun Kuruluşu

  SSCB, II. Dünya savaşında Almanları durduran ve ilk kez yenilgiye uğratan devlet olarak Avrupa da etkisini artırmıştır. SSCB nin komünist parti aracılığı ile Doğu Avrupa’da egemenlik kurması üzerine ABD “Truman Doktrini” ve “Marshall Planı” nı uygulamaya koymuştur.

  Berlin Buhranı

  II. Dünya savaşında Almanya;
  – İngiltere,
  – ABD,
  – Fransa ve
  – SSCB nin işgaline uğramıştır.

  • SSCB nin Avrupalı devletleri Berlin’den çıkarmak istemesi bu krizin çıkmasına sebep olmuştur.
  • 1949 da İngiltere, Fransa ve ABD öncülüğünde Federal Alman Cumhuriyeti kurulmuştur.
  • SSCB de kendi işgal bölgesinde Demokratik Alman Cumhuriyeti ni kurmuştur.

  Soğuk savaş döneminin ilk büyük krizi Berlin Buhranı dır.

  Cominform(1947)

  • SSCB, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya arasında 1947 de kurmuş olduğu siyasi bir örgüttür.
  • Amaç SSCB ve uydu ülkeler ile ilişkileri geliştirmektir.
  • SSCB ve Yugoslavya lideri Tito arasındaki gerginlik Yugoslavya’nın 1948 de Cominform dan çıkmasına sebep olmuştur.

  Comecon(1949)

  SSCB, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, Arnavutluk, Demokratik Almanya, Moğolistan ve Küba yer almıştır.

  Örgütün kurulmasında komünist ülkeler arasında ekonomik işbirliği ve dayanışmayı artırma amaçlanmıştır.

  Varşova Paktı(1955)

  NATO ya karşı SSCB nin önderliğinde Romanya, Arnavutluk, Polonya, Demokratik Almanya, Çekoslovakya ve Macaristan’ın katılımıyla oluşan bir savunma paktıdır.

  Molotov Planı

  Rus dışişleri bakanı Molotov’un SSCB çizgisindeki ülkelere mali yardım planıdır.

  İnsancıl Komünizm

  Çekoslovakya da 1967 de Alexander Dubçek liderliğinde insan hürriyetini esas alan bir kominizim anlayışıdır. 1968’te SSCB’nin Çekoslovakya’yı işgal etmesiyle bu hareket başarıya ulaşamamıştır.

  Doğu Bloku’nda Diğer Gelişmeler

  Komünist rejimlerin kurulması Doğu Bloku içinde genellikle SSCB’nin etkisiyle gerçekleştirilirken, Yugoslavya ve Arnavutluk’ta farklı şekillerde iktidara gelmiştir. Bu gelişmelerde SSCB’nin hiçbir etkisi olmamıştır. Bu nedenle,Yugoslavya ve Arnavutluk SSCB’den daha bağımsız bir politika izlemişlerdir.

  BATI BLOKU’NUN KURULUŞU

  Truman Doktrini

  ABD başkanı Hanry Truman, dünyanın Sovyet tehdidi altında olduğuna dair kanaati nedeniyle uygulanmıştır. Bu doktrin kapsamında ABD kendi çizgisindeki ülkelere mali yardım yapmıştır.

  Marshall Planı

  ABD dışişleri bakanı Marshall’ın II. Dünya savaşı sebebiyle bozulan ekonomilere yardım planıdır.

  NATO (Kuzey Atlantik Paktı)

  ABD’nin önderliğinde SSCB’nin tehditlerine karşılık 1949 da İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İzlanda, Danimarka, Lüksenburg, Norveç, Portekiz ve Kanada arasında kurulan askeri savunma ittifakıdır.

  Türkiye ve Yunanistan 1952 de, Batı Almanya 1955 de, İspanya 1982 de NATO ya üye olmuştur.

  Avrupa Konseyi’nin Kuruluşu (1949)

  İngiltere Fransa Belçika Hollanda İtalya İrlanda Danimarka Lüksemburg Norveç ve İsveç’ in katılımıyla kurulmuştur. Merkezi Londra olan bu konseye Türkiye 8 Ağustos 1949 da üye olmuştur.

  Avrupa Ekonomik Topluluğu(AET)

  Birliğin temeli 1950 de Fransız dışişleri bakanı Schuman’nın yayımladığı bir bildiri ile atılmıştır. 8 Nisan 1951 de ise Fransa federal Almanya Belçika İtalya Lüksemburg ve Hollanda nın katılımıyla Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuştur. 1957 de Roma antlaşmasıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu olmuştur.

  PAYLAŞILAMAYAN ORTADOĞU

  İsrail’in Kuruluşu

  Filistin de bir Yahudi yurdunun kurulması çalışması 19. Yy ın ikinci yarısında ortaya çıkmıştı. Dünya Siyonist örgütü başkanı Theodore Herzl , Sultan II. Abdülhamit’ten Osmanlı dış borçlarının ödenmesi karşılığında Filistin den toprak istemiş fakat bu teklif reddedilmiştir.

  Balfour Deklerasyonu

  • İngiltere dışişleri bakanı Balfour’un 1917 de Siyonist federasyonu başkanına Filistin de bir Yahudi devletinin kurulmasını bildiren bir bildiridir.
  • İsrail 14 Mayıs 1948 de resmen kurulmuştur.
  • İsrail’in bağımsızlığı Arap-İsrail savaşlarının başlamasında etkili olmuştur.
   • 1948 savaşları
   • 1956 savaşları
   • 1967 savaşları(6 gün savaşları)
   • 1973 savaşları (yom kippur savaşı)

  Arap-İsrail savaşlarının hepsini İsrail kazanmıştır.

  Süveyş Krizi

  Mısır lideri Nasr’ın Batılıların kontrolündeki Süveyş kanalını millileştirdiğini açıklamasından sonra çıkan kriz ABD ve SSCB’nin, İngiltere ve Fransa’ya yaptığı baskılar neticesinde son bulmuştur.

  Eisenhower Doktrini

  Orta doğunun SSCB kontrolüne geçmesini önlemek amacıyla bölge ülkelerine ABD’nin askeri ve ekonomik yardım planıdır. Hazırlanmasında Süveyş Krizi etkili olmuştur.

  UZAK DOĞU VE ASYA’DAKİ GELİŞMELER

  KORE SAVAŞI

  • II.Dünya savaşı sonrası 38.enlem sınır olmak kaydıyla SSCB önderliğinde Kuzey Kore’de Kore Halk Cumhuriyeti kurulmuştur.
  • Kore’nin güneyin de ise ABD önderliğin Güney Kore Cumhuriyeti kurulmuştur.
  • Kuzey Kore’nin 1950 de Güney Kore’ye saldırmasıyla başlayan savaşa Türkiye BM bünyesinde Kore ye askeri yardım göndermiştir.
  • Nazım Hikmet’in ‘’Kimi öldürmeye gidiyorsun Ahmet?’’ dizeleri Kore Savaşı ile ilgilidir.

  Seato’nun Kuruluşu (1954)

  ABD’nin Uzak Doğudaki etkinliğini artırmak amacıyla İngiltere, Fransa, Pakistan, Yeni Zelanda, Avusturalya, Filipinler, Tayland katılımıyla oluşturulmuştur.

  Çevreleme Politikası

  ABD 1946’dan sonra SSCB yayılmasına karşı Doğu Bloku’nu kuşatmaya yönelik izlediği politikadır. Truman Doktrini, Marshall Planı, Eissenhover Doktrini, Seato ve Nato
  bu politikanın sonucudur.

  Hindistan ve Pakistan’ın Bağımsızlığını Kazanması

  Hindistan’da Mahatma Gandi’nin 1917 de yaptığı faaliyetler Hindistan’ın 1947 de bağımsızlığını kazanmasında etkili olmuştur. Bu bağımsızlık hareketi bölge ülkeleri üzerinde etkisini göstermiştir. Seylan, Birmanya ve Malezya İngiltere’den Endonezya Hollanda’dan; Vietnam, Laos, Kamboçya Fransa’dan bağımsızlıklarını kazanmışlardır.

  Afrika Birliği Teşkilatı(OAU)

  Bağımsızlıklarını yeni kazanan devletler Doğu-Batı mücadelesinde her iki blokun dışında kalarak öncelikle ekonomik kalkınmayı hedeflemişlerdir. Bu amaçla Afrika Ülkeleri 32 devletin katılımıyla 1963’te Afrika Birliği Teşkilatı’nı kurmuşlardır.

  SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE DİĞER GELİŞMELER

  U-2 Hadisesi

  U-2 uçakları ABD tarafından SSCB’nin faaliyetlerini yakından takip etmek amacıyla geliştirdiği casus uçaklardır. 1960 yılında Adana-İncirlik üssünden havalanan U-2
  uçağının SSCB tarafından düşürülmesiyle yaşanan gelişmedir.

  Küba Bunalımı

  1959 da Küba’da yönetime gelen Fidel Castro sosyalist rejimi benimsemiştir. SSCB nin 1962 yılında Küba’ya uzun menzilli ve nükleer başlık taşıyan füzeleri yerleştirmesi sebebiyle yaşanan ABD-SSCB gerilimidir.

  Soğuk Savaş Döneminde Dünyadaki Diğer Gelişmeler

  • Füze teknolojisinde sağlanan ilerleme sonucunda ilk uydu Sputnik SSCB tarafından 1957’de uzaya gönderildi.
  • Biyoloji alanında DNA’nın kimyasal yapısı çözüldü.
  • Sürrealizm akımı ortaya çıktı.Sürrealizm’in temsilcilerinden Breton, Duchamps, Masson gibi edebiyatçılar ve sanatçılar Amerika’ya göç ederek yaşamlarını burada devam ettirdiler. Bu akımın etkileri 1960’ların ortalarına kadar sürdü.
  • Avrupa UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası 1955-1956 sezonunda ilk kez düzenlendi.
  • 1949’da SSCB’de ilk atom patlaması sordu.

  SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI

  • Türkiye’nin NATO’ya Katılması
  • 1950-1953 yılları arasında cereyan eden Kore savaşına BM bünyesinde Türkiye 1 tugay kuvvet göndermiştir. Türkiye’nin bu tutumu 1952 de NATO’ya katılmasında etkili olmuştur.

  Balkan İttifakı(1954)

  Balkanlarda Sovyet tehdidine karşı Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında kurulmuştur. Yugoslaya’nın SSCB’ye yakınlaşması ,Yunanistan ile yaşanan Kıbrıs Sorunu bu paktın dağılmasında etkili olmuştur.

  Bağdat Paktı(1955)

  Ortadoğu daki Sovyet tehdidine karşı Türkiye, Irak, İngiltere, İran ve Pakistan’ın katılımıyla kurulmuştur. 1959 da Irak’ın paktan ayrılmasıyla örgütün merkezi Ankara’ya
  taşınmış adı da CENTO’ya çevrilmiştir.

  Siyaset

  • Türk toplumu 1876 da I.Meşrutiyet ile ilk kez seçme hakkı kazanarak yönetime katılmıştır. II.Meşrutiyet ile birlikte çok partili hayata geçilmiştir.
  • Atatürk döneminde de çok partili hayata geçilmek istenmiş fakat halkın yeteri kadar siyasi olgunluğa ulaşamaması sebepleriyle çok partili hayata geçiş denemelerine ara verilmiştir.
  • 1945 de kurulan Milli Kalkınma Partisi(Nuri Demirağ) Atatürk döneminden sonra ilk muhalefet partisi olmuştur.
  • CHP milletvekili olan Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü “Dörtlü Takrir” vererek CHP’den kopup Demokrat Partiyi kurmuşlardır.
  • Partinin kurulmasında çiftçiyi topraklandırma kanunu etkili olmuştur.
  • 1946 seçimleri ile birlikte ilk kez kesintisiz olarak çok partili hayata geçilmiştir.
  • 1948 de Millet Partisi kurulmuştur. 1950 seçimlerinde uygulanan açık sayım gizli oy usulüyle CHP iktidarı devrilmiş ve yerini DP iktidarı almıştır.
  • Soğuk Savaş Döneminde İç Politikadaki Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler
  • 1947 de iktisadi kalkınma planı hazırlanmıştır.
  • 1947 imf ve dünya bankasına üye olunmuştur.
  • 1958 de İMF’ den borç para alınmıştır.

  Adnan Menderes Döneminde Yaşanan Gelişmeler(1950-60)

  • Atatürk’ün naaşı Etnografya Müzesi’nden Anıtkabir’de taşınmıştır.
  • Ezan Türkçe’den Arapça ’ya çevrilmiştir.
  • Kurumlara sadece Atatürk’ün resminin asılması ile ilgili düzenleme yapılmıştır.
  • Millet Partisi kapatılmıştır.
  • CHP’nin mal varlığına el konulmuştur.
  • Köy Enstitüleri ve Halkevleri kapatılmıştır.
  • Hürriyet Partisi kurulmuştur.
  • Vicdan ve Toplanma Hürriyetini Koruma Kanunu çıkarılmıştır.
  • Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik ve Petrol Yasası çıkarılmıştır.
  • Kıbrıs olayları başlamış ve Bağımsız Kıbrıs Devleti kurulmuştur.
  • Kıbrıs’ta Türklere karşı sağlanan EOKA teşkilatına karşı Milli Mukavemet Teşkilatı ve Volkan Teşkilatı kurulmuştur.
  • Harp Okulu Öğrencilerin İşlenen Suçlar Kanunu çıkarılmıştır.
  • Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Kanunu çıkarılmıştır.
  • Kırşehir ilçe yapılmıştır.
  • Üniversite Öğretim üyeleri Bakanlık emrine alındı.

  Adnan Menderes Döneminde Açılan Üniversiteler
  -Karadeniz Teknik Üniversitesi-1955
  -Ege Üniversitesi-1955
  -Orta Doğu Teknik Üniversitesi-1956
  -Atatürk Üniversitesi-1957
  -Anadolu Üniversitesi-1958

  6-7 Eylül olayları1955

  Atatürk’ün Selanik’teki evinin bombalandığı haberi üzerine İstanbul’daki gayrimüslimlerin evlerine ve işyerlerine yönelik yapılan tahribattır.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir