YAKIN ÇAĞ’DA AVRUPA

  FRANSIZ iHTİLALİ 1789

  İhtilalin Sebepleri

  • Kralın baskıcı yönetimi
  • Halktan alınan ağır vergiler
  • Fransız aydınlarının yönetimi eleştirmesi
  • Halk arasındaki sınıfsal farklılıklar
  • ABD’nin bağımsız olması ve ilan edilen İnsan Hakları Bildirisi

  İhtilalin Sonuçları

  • Fransa’da mutlakiyet düzeni yıkılmış eşitlik anlayışı güç kazanmıştır.
  • Eşitlik , adalet, özgürlük, milliyetçilik ve laiklik bibi kavramlar önem kazanmıştır.
  • İmparatorlukların yıkılmasına ve milli devletlerin kurulmasına ortam hazırlamıştır.
  • İnsan Hakları Evrensel Bildirisi yayınlanmıştır.
  • İhtilal sonrasında ortaya çıkan fikirlerin kendi ülkelerine sıçramasından korkan Avrupalı devletler Fransa’ya savaş açmıştır.
  • Yeni Çağ kapanmış Yakın Çağ açılmıştır.

  Fransız İhtilalinin Osmanlı Devletine Etkileri

  Fransız İhtilali’nin Osmanlı devletine olumlu ve olumsuz etkileri bulunmaktadır.

  Olumlu etkisi: Adalet, eşitlik, laiklik, demokrasi, anayasa gibi kavramlar Osmanlı ülkesine girmiştir. Bu durum Osmanlı Devletindeki demokratikleşme hareketlerini hızlandırmıştır. (Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Meşrutiyet)

  Olumsuz etkisi: Fransız İhtilali’nin etkisiyle Osmanlı ülkesine giren milliyetçilik akımı Osmanlı Devletinin bünyesinde yer alan azınlıkların devlete karşı ayaklanmasına yol açmıştır.

  Viyana Kongresi 1815

  • Osmanlı Devleti hariç bütün Avrupa devletlerinin katıldığı bu kongre Fransız İhtilalinden sonra bozulan Avrupa siyasi haritasını yeniden belirlemek istemiştir.(Osmanlı Devleti kongreye davet edilmiş fakat bu daveti geri çevirmiştir.)
  • Kongrede Şark Meselesi de gündeme gelmiştir. (Avrupa’nın doğu sorunu)
  • 1815 Viyana Kongresinden 1827 Navarin Olayına kadar gecen döneme Avrupa’da Restorasyon Dönemi denir.

  Metternich Sistemi:

  • Kongrede Avusturya Başbakanı Meternic tarafından ortaya atılmıştır. Bu sisteme göre Imparatorlukların devamını sağlamak amacıyla azınlık ayaklanmalarına karşı sert önlemlerin alınması kararlaştırılmıştır. Mettenich’e en sert tepkiler Avrupa’da 1830 ve 1848 İhtilalleri olmuştur.
  • Avrupa Devletlerinin Osmanlı ülkesinde çıkan Yunan Isyanına destek amacıyla Navarinde Osmanlı donanmasını yakmaları iki yüzlü bir politika Izlediklerini gösterir.

  1830 İhtilalleri

  • Fransa kralının özgürlükleri kısıtlayarak anayasal hakları ihla l etmesi üzerine Metternich Sistemi’ne karşı ilk tepkinin Fransa’da ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
  • Bu ihtilaller sonucunda Avrupa’da demokratik gelişmelerin hızlanmasına ortam hazırlamıştır.

  1848 ihtilalleri

  • Fransa’da ortaya çıkmasında işçi sınıfının bir takım haklar talep etmesi etkili olmuştur.
  • İhtilaller sonucunda Fransa’da cumhuriyet ilan edilmiştir.
  • Avrupa’da demokratik gelişmelerin hızlanmasına ortam hazırlamıştır.

  Mülteciler Sorunu

  • 1848’de Avusturya, sınırları içinde yaşayan Macarlara baskı yapıp Macarların istediği hakları vermedi.Macarlar Avusturya’ya karşı  isyan edip savaşa başlayınca Avusturya ve Rusya ittifak yaptı.Bunun sonucunda baskılarına dayanamayan Macar Mültecileri Osmanlı devletine sığındı.Avusturya ve Rusya mültecilerin iade edilmesini istedi fakat buna Osmanlı Devleti olumsuz cevap verdi.
  • Osmanlı Devleti’nin Macar Mültecileri sorununda sergilediği tavır Kırım Harbi’nde İngiltere ve Fransa’nın yanında yer almasında etkili olmuştur.

  SANAYİ İNKILABI

  XVIII. yüzyılda İngiltere’de ilk kez dokuma alanında ortaya çıkan sanayi inkılabı daha sonra diğer Avrupa devletlerine yayılmıştır.

  Sanayi İnkılabının Sonuçları

  • Üretim artmış ve halkın refah düzeyi yükselmiştir.
  • İşsizlik sorunu ortaya çıkmıştır.
  • Sosyalizm ve Kapitalizm gibi akımlar ortaya çıkmıştır.
  • Hammaddeye duyulan ihtiyaç sebebiyle sömürgecilik yarışı hız kazanmıştır.
  • Sömürgecilik yarışı Trablusgarp, I.Dünya Savaşı’nın ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

  Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devletine Etkileri

  • Osmanlı Devleti Sanayi İnkılabını gerçekleştirememiştir.
  • Osmanlı Devletindeki küçük atölyeler kapandı.
  • Lonca teşkilatı önemini yitirdi.
  • Osmanlı Devleti Avrupa devletlerinin açık pazarı haline geldi.
  • Avrupalıların hammadde ve Pazar arayışı Osmanlı topraklarının işgaline yol açtı.

  Almanya ve İtalya’nın Siyasi Birliklerini Tamamlaması

  • 1870’te Piyomonte Prensliği İtalya’yı, 1871’de Sedan Zaferi sonucunda  Prusya Prensliği de Almanya’yı kurmuştur.
  • Bu Iki devletin siyasi birliklerini geç tamamlaması Avrupa’da sömürgecilik yarışını hızlandırarak silahlanmaya ve kutuplaşmaya sebep olmuştur.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir