Tarihten Nokta Atışı Sorular [41-80]

  41-İslamiyeti kabul eden ilk Türk Devleti hangisidir?

  42-Selçuklular Devleti döneminde,devlet başkanlarından sonra tahta aday olan Meliklerin devlet yönetimine hazırlanması amacıyla görevlendirilen eğitmene ne ad verilir?

  43-Selçuklular değişik toplulukların çocuklarını küçük yaşta alarak yetiştirir ve yeterli olgunluğa geldiklerinde askere alırlardı.Bu sistem ile yetişen çocuklar vali,komutan ve saray muhafızı olurdu.Selçuklularda bu sistemin adı nedir?

  44-Selçuklu Devletinde mali alandaki faaliyetlerden sorumlu devlet görevlisi kimdir?

  45-1187 Hittin Savaşında Kudüs’ü Haçlılardan alarak 3. Haçlı Seferinin başlamasına neden olan Türk devleti hangisidir?

  46-Moğollar ile Anadolu Selçukluları arasında 1243’de yapılan Kösedağı Savaşının en önemli sonucu nedir?

  47-Taç Mahal’ı hangi devlet inşaa etmiştir?

  48-Anadolu’da ilk külliyeyi yapan beylik hangisidir?

  49-İlk Türkçe siyasetname olma özelliği taşıyan Türk-İslam eseri hangisidir?

  50-Firdevsi tarafından Gazneliler döneminde yazılmış Türk-İran Savaşlarını anlatan eserin adı nedir?

  51-Türkiye (Anadolu) Selçukluları döneminde esnaf ilk halk arasında kardeşlik,birlik ve ahlak anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş olan örgütün ismi nedir?

  52-Anadolu’nın kapıları hangi savaşla Türklere açılmıştır?

  53-Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğunun kesinleştiği savaş hangisidir?

  54-Türk tarihinde ilk defa bağımsızlık mücadelesi vererek, bir ihtilal neticesiyle yeni bir Türk Devleti kuran devlet hangisidir?

  55-Anadolu’da ilk medrese hangi Türk beyliği döneminde kurulmuştur?

  56-Anadolu Türk tarihinde ilk bakır para hangi Türk hükümdar tarafından basılmıştır?

  57-İlk resmi gazete olan “Takvim-i Vaka-i” hangi padişah zamanında çıkarılmıştır?

  58-Osmanlı Devletinde yabancı dil eğitimi,ilk defa hangi padişah zamanında başlatılmıştır?

  59-Osmanlı Devletinde ilk defa kendi adına Kanunname hazırlayan padişah kimdir?

  60-İlk Osmanlı bankası olan Bank-ı Dersaadet hangi padişah döneminde kurulmuştur?

  61-Osmanlı Devletinde “Kaime” adı verilen ilk kağıt para hangi padişah zamanında basılmıştır?

  62-Osmanlı Devletinde; vezir,beylerbeyi,tımar sahipleri hariç olmak üzere,devlet hizmetinde bulunan kimselerin tayin beratlarını ve vazifeleri ile ilgili belgeleri hazırlayan görevlilere ne ad verilir?

  63-Osmanlı Devletinde hangi görevli padişahın mührünün verilmesiyle atanmış olurdu?

  64-Osmanlı Devletinin ilk Şeyhülislam’ı kimdir?

  65-Osmanlıda “Muhibbi” mahlasıyla şiir yazan padişah kimdir?

  66-Osmanlı Devletinde Kadıların ve müderrislerin atama işlerinden sorumlu olan görevli kimdir?

  67-Osmanlı Devletinden kapıkulu askerlerinin 3 ayda bir aldıkları maaşa ne denir?

  68-Osmanlı Devletinde gelenekci eğitim kurumlarının yanı sıra Batı tarzı modern eğitim veren kurumlar hangi yüzyılda açıldı?

  69-Osmanlı Devletinde mesleki eğitim localarda verilirdi.Loncaların önemini kaybetimesine yol açan gelişme nedir?

  70-Osmanlıda Miratü’l Memalık adlı eserin yazarı ve ünlü çoğrafyacı kimdir?

  71-Osmanlı Devletinden 17.yy’dan itibaren devletin dışişleri sorumluluğu hangi divan üyesine verilmiştir?

  72-Osmanlı Devletinde 1868 yılında açılan Emniyet Sandıkları hangi bankanın temelini oluşturmuştur?

  73-Osmanlı ekonomisinin temelini oluşturan en önemli etken nedir?

  74-Avrupa’da hammade ve pazar ihtiyacının artmasına neden olan Sanayi İnkılabının Osmanlıya en büyük zararı hangi alanda olmuştur?

  75-Osmanlı Devletinden ilk denk bütçeyi kim hazırlamıştır?

  76-Osmanlının elindeki ticaret yollarının el değiştirmesine ve gümrük gelirlerinin düşmesine yol açan olay nedir?

  77-Osmanlı Devletinin çeşitli dönemlerde Avrupalılara verdiği kapitülasyonlar hangi yüzyılda devlete zarar vermemiştir?

  78-Osmanlıda esnaf teşkilatı anlamına gelen ve ürünlerin kalitesini,fiyat kontrolünü sağlayan devlet ile esnaf arasındaki üretimi kuran kurum hangisidir?

  79-Osmanlı Devlet yönetiminde en önemli kurumlardan olan “Divan-ı Hümayun” eski Türklerdeki hangi kuruma karşılık gelmektedir?

  80-Osmanlı Devleti hangi gelişme ile Avrupalı devletlerin açık pazarı haline gelmiştir?

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir