Sözcük Türleri, Sözcükte Yapı ve Fiiller

  İsimler (Adlar)

  Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür.

  Özel İsimler

  Özel adlar, benzerleri bulunmayan, yaratılışta tek olan varlıklara verilen adlardır.
  Kişi adları: Köroğlu, Ali, Aslı…
  Hayvan Adları: Pamuk, Karabaş, Tekir…
  Yer Adları: Karadeniz, Muğla, Gaziantep…
  Dil,din adları: Türkçe, Müslümanlık…
  Ulus adları: Türkler, Araplar, İngilizler…
  Ülke adları: Türkiye, Almanya, İngiltere…
  Kitap,dergi,gazete adları: Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Türk Dili dergisi ,
  Cadde,sokak,apartman adları: Atatürk Bulvarı, Koza Sokak, Sevgi Apartmanı…
  Kurum,dernek, okul vb. adları: Türk Dil Kurumu, Kızılay, Atatürk Lisesi…
  Coğrafya ile ilgili gezegen, kıta,bölge,ova,dağ,deniz,göl,nehir adları: Mars,
  Avrupa,Anadolu,Gediz Ovası,Ağrı Dağı, Van Gölü, Kızılırmak…

  Cins İsimler (Tür Adları)

  Aynı türden olan canlı cansız bütün varlık ve kavramlara verilen ortak adlardır.

  Hayvan, bitki adları: kedi, köpek, elma, ağaç…
  Araç adları: çekiç, iğne, tarak…
  Akrabalık adları: anne, baba, dayı…
  Organ adları: baş, gövde, kalp,ayak…
  Giyecek,yiyecek, içecek adları: gömlek, armut, zeytin, su…
  Renk adları: siyah, sarı, mavi…

  Tekil İsimler

  Sayıca tek bir varlığı karşılayan adlardır.
  ev,ağaç,çocuk,kitap,güneş…

  Çoğul İsimler

  Sayıca birden çok varlığı karşılayan adlardır. Adlara “-lar, -ler” çokluk eki getirilerek
  yapılır. ağaçlar, evler, çocuklar

  Topluluk İsimleri

  Biçim bakımından tekil olduğu hâlde anlamca topluluk kavramı taşıyan adlardır. millet,ordu,kafile,halk,orman,sürü…

  Somut İsimler

  Duyu organlarımızla görüp kavrayabildiğimiz ve tabiatta madde olarak var olan gerçek nesne ve varlıkların adlarıdır. insan,ağaç,rüzgar,kedi…

  Soyut İsimler

  Görünürde madde olarak var olmayan, duyu organlarımızla kavranamayan, ancak
  düşüncelerimizde var olan kavramlara karşılık olan adlardır. düşünce,bilgi,hayal,öfke,sevgi…

  İsim Tamlamaları

  Belirtili İsim Tamlaması

  Tamlayanın “-in” ilgi ekini tamlananın da “-i, si” 3.tekil kişi iyelik ekini aldığı
  tamlamalardır. *tamlayan (ın) tamlanan (ı)
  İstanbul’un baharı
  çimenin yeşili

   

  Belirtisiz İsim Tamlaması

  Tamlayanı yalın halde bulunan, tamlananı 3.kişi iyelik ekini alan tamlamalardır. tamlayan ( ) tamlanan (i)

  yağmur kokusu
  pencere kenarı

  Takısız İsim Tamlaması

  Tamlayan ve tamlananın, tamlama ekleri almadan oluşturdukları isim tamlamasıdır. Bu tür tamlamalarda tamlayan, tamlananın neyden yapıldığını anlatır.

  İyi insan ( insan iyiden yapılmamış,sıfat tamlaması)
  Demir kapı ( kapı demirden yapılmış, takısız isim tamlaması)
  tahta masa
  ipek eldiven
  pamuk yorgan
  Zincirleme İsim Tamlaması
  Birden çok isim tamlamasının iç içe geçmesiyle oluşur.
  belediye otobüsünün rengi
  Türkiye’nin eğitim sorunları
  köyün kaynak suyu

  Zamirler

  Kişi (Şahıs) Zamirleri

  *ben, sen, o,biz, siz, onlar
  Not: Ek alabilirler: bana, sana, bize, ondan, onları…

  İşaret Zamirleri

  *Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, buraya, şuraya, oraya, burası, şurası, orası, öteki…
  Not: “O“ ve “onlar” sözcükleri hem işaret hem de kişi zamiri olarak kullanılabilirler. Bu kelimeler insan isminin yerini tutuyorsa şahıs zamiri, insan dışı varlıkların yerini tutuyorsa işaret zamiridir.
  Not: Bu, şu, o” sözcükleri bir isimden önce kullanılıyor, o ismi etkiliyorsa bu sözcükler zamir olmaktan çıkar, işaret sıfatı olurlar.

  Belgisiz Zamirler

  *Bazıları, biri, kimi, hepsi, herkes, kimse, birçoğu, birkaçı, şey…

  Soru Zamirleri

  *Ne, kim, kimi, hangisi, kaçı, nereye, nerede, nereden…

  Dönüşlülük Zamiri

  *kendi (kendim,kendin,kendisi,kendimiz)

  Sıfatlar

  Niteleme Sıfatları

  *İsme sorulan nasıl sorusunun cevabıdır.
  kırmızı ev
  görkemli çınar
  çalışkan çocuk
  kara bulutlar
  kurumuş yapraklar…

  Belirtme Sıfatları

  • İşaret Sıfatları (Hangi?)

  *bu ev
  şu araba
  o köy
  öteki adam

  • Belgisiz Sıfatlar

  *bir, birkaç, birçok, çoğu, kimi, bazı, bütün, tüm, başka, birtakım, her, hiçbir, herhangi…

   

  Sayı Sıfatları

  • Asıl Sayı Sıfatları (Kaç?)

  *iki ekmek, yedi soru, altı kişi

  • Sıra Sayı Sıfatları (Kaçıncı?)

  *birinci soru, üçüncü kat, dördüncü kişi

  • Üleştirme Sayı Sıfatları (Kaçar?)

  *üçer kişi, altışar elma, onar soru

  • Kesir Sayı Sıfatları

  *%90 başarı, yarım ekmek, çeyrek altın

  Soru Sıfatları

  *nasıl, kaç, kaçıncı, kaçar, hangi, ne kadar, ne…
  **hangi ev kaç kişi nasıl araba

  ZARFLAR (BELİRTEÇLER)

  Durum Zarfları

  *Fiile ve fiilimsiye sorulan “nasıl” sorusunun cevabıdır.
  *Hızlı koşan yarışmacı herkesi geçti.
  *Ağır ağır yürüyordu.

  Yer-Yön Zarfları

  Not: Her zaman yalın halde bulunur.
  Yukarı çıktım.
  Dışarı gitti.
  Dışarıya gitti. ( hal eki aldığı için zarf değildir, isimleşmiştir)
  Nicelik (Miktar, Azlık-Çokluk) Zarfları (Ne Kadar?)
  Oldukça başarılıdır.
  Çok yorulmuş.
  Çok güzel bir kitap okudum.

  Soru Zarfları

  Nasıl konuşur?
  Neden gelmedin?
  Niçin gelmiyor?
  Ne zaman gidecek?

  SÖZCÜKTE YAPI

  Kök: Sözcüğün anlamlı en küçük parçasıdır.
  İsim Kökü: -mek, mak ekini alamaz (av,ev,su,çocuk)
  Fiil Kökü:-mek,-mak ekini alabilir (oku-, ara-, gör-)
  Gövde: Sözcüğün en az bir yapım eki almış halidir.
  *sev-gi-li
  göz-lük
  çalış-kan

  Basit Sözcük

  Yapım eki almamış sözcüktür. Çekim eki alabilir.
  oku-yor-du
  ev-imiz-de

  Türemiş Sözcük:

  En az bir yapım eki almış sözcüktür.
  av-cı-lık

  su-la-

  Birleşik Sözcük

  En az iki sözcüğün birleşmesinden oluşur.
  buzdolabı
  imambayıldı
  ayakkabı
  hanımeli

   

  Birleşik Fiiller

  • Yardımcı Fiillerle Kurulan Birleşik Fiiller

  terk et-
  hisset-
  kaybol-
  yardım et-

  • Anlamca Kalıplaşmış Birleşik Fiiller

  göze girmek
  küplere binmek
  ağzında bakla ıslanmamak

  Kurallı Birleşik Fiiller

  • Tezlik Fiili (-ivermek)

  *geliversin, yapıverdim

  • Yeterlilik Fiili (-ebilmek)

  *kazanabilirim, okuyabilir

  • Sürerlik Fiili (-egelmek, -ekalmak, -edurmak)

  *bakakaldım, gidedurun, süregelmiş

  • Yaklaşma Fiili (-eyazmak)

  *düşeyazdım, öleyazdı

  Ekler

  Çekim Ekleri

  • İsim Çekim Ekleri
   • Hal (durum) Ekleri
    • Belirtme Hal Eki: -i
    • Yönelme Hal Eki: -e
    • Bulunma Hal Eki: -de
    • Ayrılma (Çıkma) Hal Eki: -den
   • Çoğul (Çokluk) Eki: -lar
   • İyelik Ekleri: -ım,-ın,-ı,-ımız,-ınız,-ınları
   • İlgi Ekleri(Tamlayan Eki): -ın, -in, -un, -ün

  Fiil Çekim Ekleri

  • Haber (Bildirme) Kipleri

  Görülen Geçmiş Zaman (-di’li): –di
  Duyulan Geçmiş Zaman (-miş’li, Öğrenilen):  -miş

  Şimdiki Zaman: -yor
  Gelecek Zaman: -ecek
  Geniş Zaman: -r

   

  Dilek (Tasarlama) Kipleri

  İstek Kipi :-e,-a
  Dilek Şart Kipi: -se,-sa
  Gereklilik Kipi: -meli, -malı
  Emir Kipi: –

  Yapım Ekleri

  • İsimden İsim Yapım Eki

  tuz-lu
  yaz-lık
  av-cı

  • İsimden Fiil Yapım Eki

  yaş-a-
  su-la-
  az-al-

  • Fiilden Fiil Yapım Ekleri

  oku-t-
  sev-in-
  gül-dür-

  • Fiilden İsim Yapım Ekleri

  sev-gi
  bak-ım
  yaz-ı

  Cümle Türleri

  Anlamlarına Göre Cümleler

  Olumlu: Ben de orayı gördüm.
  Olumsuz: Ben orayı hiç görmedim.

  Yüklemin Türüne Göre Cümleler

  İsim Cümlesi: Bu kitaptan bende yok.
  Fiil Cümlesi: Sınava iyi hazırlandım.

  Yüklemin Yerine Göre Cümleler

  Kurallı Cümle: Soruların hepsini çözdüm.
  Devrik Cümle: Bıktım artık senden.

  Yapılarına Göre Cümleler

  Basit Cümle:İçinde fiilimsi olmayan , tek yüklemli cümleler.
  Onunla dün tanıştık.

  Birleşik Cümle

  Girişik Birleşik Cümle: İçinde fiilimsi olan cümle.
  Artık gelen giden yok.
  İç İçe Birleşik Cümle: Cümle içinde cümle.
  “Seni her zaman yanımda görmek istiyorum.“ cümlesiyle beni mutlu etti.
  Hemen eve gel, dedi.
  Ki’li Birleşik Cümle: İki tane yüklemi olan, yüklemleri birbirine “ki” bağlacı ile bağlanan
  cümlelerdir.
  Görüyorum ki işi bitirmemişsin.
  Şartlı Birleşik Cümle:
  O gelirse biz de geliriz.

  Edat-Bağlaç

  Her Zaman Edat Olanlar:

  için, mi, gibi ,kadar

  Bazen Edat Olanlar:

  ancak, yalnız, bir, tek (bunların yerine SADECE kelimesi gelebilirse edattır)

  Her Zaman Bağlaç Olanlar:

  ve, çünkü, ama, fakat, de, ki (de, ki ayrı yazıldığında)

  Bazen Bağlaç Olanlar:

  ancak, yalnız (bunların yerine AMA kelimesi gelebilirse bağlaçtır)
  *”ile” yerine “ve” kullanılabilirse bağlaçtır, kullanılamazsa edattır.

  Cümlenin Öğeleri

  *Ögeler bulunurken önce temel ögeleri (yüklem, özne), daha sonra yardımcı ögeleri
  (nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci) bulmamız gerekir.
  *Bütün soruları daima yükleme sorarız, başka bir öğeye soru soramayız.

  Öğeleri bulmak için yükleme sorulan sorular:

  Özne: kim, ne
  Nesne: neyi, kimi, ne
  Dolaylı Tümleç: kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nerede, nereden
  Zarf Tümleci: ne zaman, ne kadar, niçin, nasıl
  Edat Tümleci: ne ile, kimin ile

  Fiilde Çatı

  Öznesine Göre

  • Etken – : Annem saçlarını taradı. (çatı eki yok, özne tarama işini kendi yapıyor)
  • Edilgen (l,n) : Bebeğin saçları tarandı. (çatı eki var, bebek yani özne tarama işini kendi
   yapmıyor, başkası tarafından yapılıyor, sözde özne var)
  • Dönüşlü (l,n): Saçlarımı açmak için saatlerce tarandım.(yine çatı eki var ama tarama işini özne
   kendi yapıyor, özne gerçek)
  • İşteş (ş, leş): Kuşlar cıvıldaşıyor. (birlikte)
   Dün onunla karşılaştık. (karşılıklı)

  Nesnesine Göre

  Geçişli (neyi kimi sorularına cevap verebilen): toplamak, okumak, yazmak…
  Geçişsiz (neyi kimi sorularına cevap veremeyen): gülmek, gitmek, başlamak…

  Oldurgan (t,r,tır) (geçişsizken geçişli olanlar): gül-dür- , ağla-t-
  Ettirgen (t,r,tır)(geçişliyken tekrar geçişli olanlar): aç-tır-, oku-t-

  Fiilimsiler

  İSİM – FİİLLER (AD – EYLEMLER)

  Ekleri: –mak, -mek , -ış, -iş, -uş, -üş, -ma, -me (ma-y-ış-mak)
  *Onunla akşamları yürüyüşe çıkardık.
  *  Çok çalışmak gerekiyor.
  **İsim- fiil ekiyle türetilen bazı sözcükler, isim- fiil özelliğini yitirip kalıplaşarak kalıcı bir nesne ya da kavram adı olabilir. Bunlar artık fiilimsi değildir.
  *  Kaymak, çakmak, dondurma, kavurma, dolma, gözleme, bağış…

  SIFAT – FİİL EKLERİ (ORTAÇLAR)

  Ekleri:–an, -en, -ası, -esi, -mez, -maz, -ar, -er, -dık, -dik, -duk, -dük, -tık, -tik, -tuk, -tük , -ecek, -acak, -miş, -mış, -muş, (an-ası mez-ar dik-ecek-miş)
  * İşleyen demir pas tutmaz.
  * O öpülesi eller beni büyüttü.

  ZARF FİİL EKİ (ULAÇ, BAĞ – EYLEM):

  Ekleri: -ınca, – dıkça, – dığında, -ken , -r… -mez, -alı, -erek, -madan, -meksizin, -a…-a, -ıp
  Ben gidince seni ararım.
  Beni böyle bırakıp gidemezsin.
  O eve varmadan biz orda olmalıyız.

  Ek Fiil ( Ek Eylem)

  “i-mek” fiilidir.
  Ekeylemin iki görevi vardır:

  1. İsim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapmak
  2. Basit zamanlı fiillere (bir zaman eki almış fiillere) gelerek onları birleşik zamanlı fiil yapmak

  İsim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapmak:

  • Ekeylemin di’li geçmiş zaman çekimi: idi
   Çalışkan bir öğrenciydin. öğrenci-idi-n
  • Ekeylemin miş’li geçmiş zaman çekimi : imiş
   Çocukken çok yaramazmışım. yaramaz-imiş-im
  • Ekeylemin geniş zaman çekimi : -i’nin yerine şahıs ekleri ekeylem görevi üstlenir.
   Ben bir öğretmenim.
   öğretmen-im
   öğretmen-sin
   öğretmen-dir (Genellikle düşer.) – O bir öğretmen.
   öğretmen-iz
   öğretmen-siniz
   öğretmen-dirler
  • Ekeylemin şart çekimi : Ekeylemin şartı diğerlerinde olduğu gibi eklendiği sözcüğü yüklem yapmaz, ona şart anlamı katarak yükleme bağlar.

             Hastaysan okula gitme. hasta-ise-n

  Basit zamanlı fiillere gelerek onları birleşik zamanlı fiil yapmak:
  Birleşik Zamanlı Fiiller: En az iki zaman eki almış olan fiillerdir.

  • Rivayet Birleşik Zamanı (-i + miş)

  uyuyormuş uyu-yor-i-miş (şimdiki zamanın rivayeti)
  çalışırmış (geniş zamanın rivayeti)
  uyuyacakmış (gelecek zamanın rivayeti)

  • Hikâye Birleşik Zamanı (-i + di)

  uyuyordu uyu-yor-i-di (şimdiki zamanın hikâyesi)
  uyurdu (geniş zamanın hikâyesi)
  gelmişti (miş’li geçmiş zamanın hikâyesi)

  • Şart Birleşik Zamanı

  uyuyorsa uyu-yor-i-se (şimdiki zamanın şartı)
  gelirse (geniş zamanın şartı)
  gidecekse (gelecek zamanın şartı)

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir