Orhan Bey Dönemi (1326-1362)​

Orhan Bey

a. Kişisel Özellikleri:

 • Bu dönem beylikten devlete geçiş dönemidir.
 • Kendi adına tuğra çektiren ilk padişahtır.
 • Oğlu Murat’ı İzmit sancağına göndererek ilk kez sancağa çıkma usulünü başlatmıştır.
 • Sultan’ül Güzat şeklinde kullandığı unvanla ilk sultan unvanı kullanan padişah olmuştur.
 • Ayrıca; Gazi, Seyfeddin, Sücaeddin gibi ünvanlar da kullanmıştır.
 • Seyyah İbni Batuta Seyahatnamesinde; Orhan Gazi’den; Türk hükümdarlarının en ulusu şeklinde
  bahsetmiştir.
 • Orhan Gazinin eşi Nilüfer hatun Osmanlı sarayında ilk devşirme haseki sultan olarak bilinmektedir.

b. Anadolu’daki Gelişmeler:

 • 1326 Bursa fethedilerek başkent yapılmıştır.
  – Osman Gazinin cenazesi buraya defnedilmiştir
  – Bursa, Bey Sancağı ilan edilmiş ve ilk Osmanlı sarayı olan Bey Sarayı inşa edilmiştir.
  – İlk Osmanlı sarayı Bey Sarayı inşa edilmiştir.
 • 1329 ‘da Bizans’la yapılan Maltepe(Palekanon) Savaşı kazanılmış ve İznik’in fethine zemin
  hazırlamıştır.
 • 1331 Bizans’tan İznik alınmıştır.
 • İznik’in(Nikea) alınmasıyla;
  – Hristiyanlarca kutsal sayılan bir şehir Osmanlı’nın eline geçmiştir.
  – Bizans’a karşı yapılacak akınlarda önemli bir üs ele geçirilmiştir.
  – Kocaeli yarımadasının fethine zemin hazırlamıştır
  – Başkent Bursa’dan İznik’e taşınmıştır.
  İlk Cizye vergisi uygulanmaya konulmuştur.
 • İznik, hem Anadolu Selçukluya hem de Osmanlıya başkentlik yapan tek Anadolu şehridir.
 • 1337’de İlhanlılara verilen vergi kesilmiş ve devletin tam bağımsızlığı sağlanmıştır.
 • Ahilerden Ankara alınmıştır.
 • 1345 Karesi oğlu beyliğinde yaşanan iç sorunları fırsata dönüştüren Orhan Gazi bu beyliği Osmanlı
  topraklarına katmıştır.
 • Karesi oğlu Beyliği Osmanlı Devleti’ne katılan ilk beyliktir.
 • Karesilerin Osmanlıya katılmasıyla;
  • Beyliğin donanması Osmanlı donanmasının temelini oluşturmuş,
  • Hacı İlbeyi Bey, Evranos bey gibi önemli komutanlar Osmanlı hizmetine girmiş,
  • Anadolu Türk Siyasi Birliği adına ilk adım atılmış ve
  • Rumeli’ye geçişi kolaylaştırmıştır.

c. Rumeli’deki Gelişmeler:

 • Bizans’ta yaşanan taht mücadelesi fırsat dönüştürülmüş ve taht mücadelesine girişen kayınpederi
  Kantekuzenos’a yardım amaçlı 1353’te Çimpe Kalesi üs olarak alınmış ve Rumeli’ye geçilmiştir.
 • Gelibolu yarımadasında bulunan Çimpe Kalesi; Osmanlının Rumeli’de ilk toprak parçasıdır.
 • Bu kale fetihlerde üs olarak kullanılmış ve Orhan Gazinin oğlu Süleyman paşa, Edirne’ye kadar
  olan tüm Gelibolu yarımadasının fethini tamamlamıştır. Bu nedenle Gelibolu fatihi olarak bilinir.
 • Osmanlı Devleti, Avrupa’da Çimpe kalesinden sonra Viyana önlerine kadar ilerlemiştir.

d. Teşkilatlanma çalışmaları:

 • Bursa fethedilip başkent yapılmış ve ilk saray olan Bey sarayı Bursa’ya inşa edilmiştir.
 • Bey Sarayının kalıntıları günümüze ulaşmamıştır.
 • İznik alınmış ve İznik’te ilk Osmanlı Camisi olan Hacı Özbek Camii inşa edilmiştir.
 • İlk divan örgütü kurulmuştur. (Divan-ı Hümayun)
 • Divanın kurulması idari işlerin daha düzenli hale getirildiğinin göstergesidir.
 • İlk vezirlik makamı oluşturulmuştur.
 • Osmanlının ilk veziri Orhan Gazi’nin kendi ağabeyi Alaeddin Paşa’dır.
 • İznik’te ilk medrese olan Süleyman Paşa (Orhaniye) Medresesi açılmıştır.
 • Süleyman Paşa Medresesi’nin ilk müderrisi Davud-u Kayseri’dir.
 • Nilüfer Hatun’un da katkılarıyla ilk vakıf teşkilatı kurulmuştur. Medresenin ihtiyaçları bu vakıf
  tarafından karşılanmıştır.
 • İlk imarethane de yine Nilüfer Hatun tarafından açılmıştır.
 • Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordu kurulmuştur.
 • Osmanlının ilk gümüş parası bastırılmıştır.
 • Subaşılık ve kadılık makamı oluşturulmuştur.
 • Kocaeli Karamürsel’de, Karamürsel bey tarafından ilk Osmanlı tersanesi kurulmuştur.
 • Karamürsel Bey ilk Osmanlı donanma komutanı olarak bilinir.
 • Rumeli’ye geçiş ilk bu dönemde olduğundan ilk İskân (yerleştirme) siyaseti de bu dönemde
  başlamıştır.
 • İskân için seçilen ilk aile Karesi oğullarından Kara Araplar ailesidir.
 • Tımar sistemi ilk kez bu dönemde uygulanmaya konulmuştur.
 • Kırkpınar yağlı güreşlerinin düzenlenmesi bu dönemde gelenek haline gelmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir