I.Murat Dönemi (1362-1389)​

  I.Murat

  a. Kişisel özellikleri:

  • Sancak sistemi ile yetişen ilk padişahtır. İzmit sancak beyliği yapmıştır.
  • Lalalık görevine ilk getirilen devlet adamı ise Lala Şahin Paşa’dır.
  • Savaş meydanında sıcak temas ile şehit düşen ilk ve tek padişahtır.
  • Hünkâr, Gazi, Hüdavendigar ve Sultan unvanları kullanmıştır.

  b. Anadolu’daki i gelişmeler:

  • Anadolu Türk Birliğini sağlamak amacıyla;
   • Germiyanoğlularından çeyiz karşılığında,
   • Hamitoğulları’ndan ise para karşılığında toprak satın almıştır.
   • Germiyan beyi Süleyman Şahın kızı Devlet Hatun Yıldırım Bayezid’in eşidir. Kütahya, Tavşanlı,
    Simav dolayları çeyiz olarak Osmanlıya verilmiştir.
  • Hamitoğullarından; Isparta – Yalvaç- Akşehir- Beyşehir dolayları 90 bin altın karşılığında satın alınmıştır.
  • Bu durumlar, Osmanlının meşru olan her yolu kullanarak Anadolu Türk Siyasi Birliğini sağlamaya çalıştığını göstermektedir. Osmanlı, Anadolu Türk Siyasi Birliğini sağlamak için Türk beyliklerine son vermiştir.
  • Karamanoğlu beyliği ile ilk savaş olan 1387 Frenk Yazısı savaşı yapılmış ve Karamanoğlu beyliği yenilerek itaat altına alınmıştır.
  • I. Bayezid’in, Yıldırım unvanını bu savaşta hızlı hareketinden dolayı aldığı bilinmektedir.
  • Orhan Gazi döneminde alınan ab-nacak tekrar elden çıkan Ankara Ahilerden tekrar alınmıştır.

  c. Rumeli’deki Gelişmeler:

  • 1363’te Bizans ve Bulgarlara karşı Sazlıdere Savaşı kazanılmış Balkanlara açılan önemli bir üs
   olan Edirne ele geçirilmiştir.
  • Edirne’nin alınması Avrupa’da haçlı ittifakına neden olmuş ve başkentin Edirne’ye taşınması bu
   tehlike üzerine ertelenmiştir..
  • 1364’te Haçlılarla yapılan ilk savaş olan Sırpsındığı Savaşı kazanılmış ve bu zafer sonrası Edirne
   başkent yapılmıştır. Bu savaş I.Çirmen olarak da bilinir.
  • 1371’de II.Çirmen Savaşında Sırpları yenmiştir.
  • 1388’de Sırp ve Boşnaklardan oluşan kuvvetlere Ploşnik’te yenilmiş ve Osmanlı ordusu
   Balkanlarda ilk küçük bozgunu yaşamıştır.
  • 1389’da Haçlılarla yapılan I. Kosava Savaşı kazanılmıştır. Ancak I.Murat bu savaş sonunda şehit
   düşmüştür.
  • Osmanlı devleti ilk defa bu savaşta sadece sesinden yararlanmak üzere top kullanmıştır.

  d. Teşkilatlanma çalışmaları:

  • Edirne alınmış ve başkent yapılmıştır. Edirne Sarayı inşa edilmiştir. Bu saray da günümüze
   ulaşamamıştır.
  • Edirne Sarayında devlet kademelerine memur yetiştirmek için Enderun mektebi açılmıştır.
  • Enderun mektebine sadece devşirme usulü adam alınmaktadır.
  • II.Mahmut döneminde bu okulun yerine Mektebi Maarifi Adliye açılmış ve Enderun önemini
   yitirmiştir. II.Meşrutiyet döneminde de tamamen kapatılmıştır.
  • İlk defa adalet ve eğitim işlerini takip etmek üzere kazaskerlik makamı oluşturulmuş ve ilk
   kazasker olarak Çandarlı Kara Halil paşa atanmıştır.
  • Mali işleri düzenlemek ve takip etmek üzere ilk defa Defterdarlık oluşturulmuştur.
  • Osmanlının ilk defterdarı
  • İlk defa sadrazamlık makamı oluşmuş ve ilk sadrazam olarak Çandarlı Halil paşa atanmıştır.
  • Manastır merkez olmak üzere Rumeli beylerbeyliği oluşturulmuş ve bu göreve Lala Şahin Paşa
   atanmıştır. Amaç sınırların genişlemesiyle yönetimi kolaylaştırmaktır.
  • Beylerbeyliği sistemi Osmanlı eyalet sisteminin ilk halidir. XVII.yy dan itibaren beylerbeyliği
   yerine eyalet kavramı kullanılacaktır.
  • Osmanlının ilk beylerbeyi olarak Lala Şahin paşa veya Orhan Gazinin oğlu Süleyman paşa
   bilinmektedir.
  • Orhan Gazi döneminde uygulanmaya başlanan Tımar sistemi daha sistemli uygulanmaya
   başlanmıştır.
  • Pençik Sistemi ilk kez uygulanmıştır. Savaşlarda elde edilen esirlerden 1/5 oranında asker amaçlı
   yararlanılması yani devlet hizmetine alınması demektir. İlk defa Bedir savaşında uygulanmıştır.
  • Pençik Sistemi savaşlarda ele geçirilen esirlerin 1/5’nin askere alınması usulüdür.
  • Karamanlı Rüstem paşanın teklifi ile Çandarlı Halil Hayrettin paşa uygulamaya koymuştur.
   Böylece devşirme sisteminin de temeli atılmış, Çelebi Mehmet döneminden itibaren de devşirme sistemi uygulanmaya başlanmıştır.
  • Edirne’de Acemi Oğlanlar ve Yeniçeri Ocağı kurulmuştur.
  • Yeniçeri ocağını isim babası Bektaşi şeyhidir bu nedenle ocakta Bektaşilik tarikatı etkili olmuştur.
  • Veraset anlayışında değişiklik yaparak ‘ülke hükümdar ve oğullarının ortak malı anlayışını getirmiştir.
  • Amaç taht kavgalarını azaltmak ve merkezi otoriteyi güçlendirmektir.
  • Osmanlı tarihinde ilk şehzade isyanı ve kardeş katli bu dönemde gerçekleşmiştir. Kardeşi Savcı bey isyan etmiş ve isyan bastırılmıştır.

  İskân Siyaseti

  • Rumeli’de fethedilen yerlere doğudan gelen Türkmenleri yerleştirme siyasetidir.
  • Amaç ;
   – Fetihleri kolaylaştırmak,
   – Balkanları Türkleştirmek,
   – Bu topraklarda kalıcı olmak
   – Göçebe Türkmenlerin yerleşik halka zarar vermesini önlemek,
   – Üretim ve vergi gelirlerini artırmak gibi etkenlerdir.
  • Devlet iskanı kolaylaştırmak için, göç edenlerden belli bir süre vergi almamış, göç edenlere toprak
   dağıtmış, göç edenlere tohumluk tarım aletleri tahsis edilmiştir.
  • Ayrıca, İskan edilenleri göç bölgelerine yakın yerlerden seçmiştir. Kan davalı ailelerden bir
   tanesini göç ettirmiş, geçerli bir mazeret olmadan da tekrar eski yerlerine göç etmelerine izin
   vermemiştir.
  • Orhan Bey zamanında başlayan İskan siyaseti I.Murat döneminde sistemli olarak ve hızlanarak
   devam etmiştir.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir