I.Bayezid (Yıldırım) Dönemi (1389-1402)

I.Bayezid (Yıldırım Bayezid)

a. Kişisel Özelikleri:

 • I.Kosova Savaşında babasının şehit düşmesi üzerine tahta çıkmıştır. Askerin desteğini alabilmek
  için Cülüs bahşişi dağıtmış ve ilk cülüs dağıtan padişah olmuştur.
 • Yıldırım ünvanı kullanmış ve bu unvanı şehzadeliği sırasında Karamanoğulları ile yapılan ilk savaş
  olan Frenk Yazısı savaşında aldığı söylenmektedir.
 • Esir düşen ilk ve tek Osmanlı padişahıdır. Ankara savaşında Timur’a esir düşmüştür.

b. Anadolu’daki Gelişmeler:

 • Bu dönemde ilk kez büyük oranda Anadolu Türk Birliği sağlanmıştır.
 • Sınırların Anadolu tarafında genişlemesi üzerine merkezi Kütahya olmak üzere Anadolu Beylerbeyliği oluşturulmuş ve bu göreve Kara Timurtaş paşa atanmıştır.
 • Anadolu da siyasi birliğin sağlanmasıyla güneyde Memluklere komşu olunmuş ve ilk Osmanlı –
  Memluk ilişkileri başlamıştır.
 • İlk kez İstanbul kuşatılmış ve bunun için Anadolu diğer adıyla Güzelce Hisar yaptırılmıştır.
 • İstanbul bu dönemde tam dört defa kuşatılmıştır. Kuşatmalar; antlaşma yapılarak, Niğbolu savaşı,
  Timur tehlikesi gibi nedenlerle başarılı olamamış ve kaldırılmıştır.
 • 1393 Kırıkdilim Savaşında Kadı Burhaneddin devletine yenilmiştir. Şehzade Ertuğrul şehit
  düşmüştür.
 • 1397 Karamanoğullarını Akçay savaşında yenmiştir.
 • 1402 Ankara Savaşında Timur’a yenilmiş ve esir düşmüştür.
 • Savaşın asıl sebebi cihan hâkimiyeti anlayışıdır.
  Sonuçları:
  • Anadolu Türk Siyasi Birliği tekrar bozulmuştur.
  • İkinci beylikler yeniden kurulmuştur.
  • KEK hariç yani; Karesi, Eratna, Kadı Burhaneddin Devleti hariç.
  • 11 yıl sürecek Fetret Dönemi başlamıştır.
  • İstanbul’un fethi 50 yıl gecikmiştir.
  • Batıda Türk ilerleyişi durmuştur.
  • Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirmiştir.

Fetret Devri: 1402- 1413

 • Ankara Savaşından sonra Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında yaşanan taht kavgaları nedeniyle
  hükümdarsız geçen 11 yılı tanımlamaktadır.
 • Yıldırım’ın oğulları;
  – Süleyman Çelebi: Edirne
  – İsa Çelebi: Balıkesir
  – Musa Çelebi: Bursa
  – Mehmet Çelebi: Amasya’da hükümdarlıklarını ilan etmişler ve taht mücadelesine başlamışlardır.
 • En küçük oğlu Şehzade Mustafa’yı Timur beraberinde Semerkant’a götürmüştür.
 • Fetret Devrinde Balkanlarda büyük toprak kayıplarının yaşanmamasında;
 • İstimalet siyaseti yani Adaletli ve hoşgörülü politika izlenmesi
 • İskân siyaseti yani Türkmenlerin Balkanlara yerleştirilmesi
 • İniltere ve Fransa arasında Yüzyıl savaşlarının yaşanması
 • 1396 Niğbolu Zaferinde Avrupa’nın gücünün kırılması etkili olmuştur.

c. Balkanlardaki Gelişmeler:

 • 1396 Niğbolu savaşında Haçlıları yenmiştir.
 • Abbasi halifesi tarafından Sultanı İklimi Rum ünvanı verilmiştir. Bu unvanın verilmesi ATSB’yi
  sağlamayı kolaylaştırmış ve Osmanlının Türk İslam dünyası üzerindeki etkisini artırmıştır.

d. Teşkilatlanma Çalışmaları

 • Anadolu Hisarı yaptırılmış
 • Gelibolu’da ilk büyük Osmanlı tersanesi kurulmuştur.
 • İlk kez cülüs bahşişi bu dönemde dağıtılmıştır.
 • Cülüs Fatih kanunnamesinde yasalaşmış, I.Abdülhamit döneminde kaldırılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir