I.Bayezid (Yıldırım) Dönemi (1389-1402)

  I.Bayezid (Yıldırım Bayezid)

  a. Kişisel Özelikleri:

  • I.Kosova Savaşında babasının şehit düşmesi üzerine tahta çıkmıştır. Askerin desteğini alabilmek
   için Cülüs bahşişi dağıtmış ve ilk cülüs dağıtan padişah olmuştur.
  • Yıldırım ünvanı kullanmış ve bu unvanı şehzadeliği sırasında Karamanoğulları ile yapılan ilk savaş
   olan Frenk Yazısı savaşında aldığı söylenmektedir.
  • Esir düşen ilk ve tek Osmanlı padişahıdır. Ankara savaşında Timur’a esir düşmüştür.

  b. Anadolu’daki Gelişmeler:

  • Bu dönemde ilk kez büyük oranda Anadolu Türk Birliği sağlanmıştır.
  • Sınırların Anadolu tarafında genişlemesi üzerine merkezi Kütahya olmak üzere Anadolu Beylerbeyliği oluşturulmuş ve bu göreve Kara Timurtaş paşa atanmıştır.
  • Anadolu da siyasi birliğin sağlanmasıyla güneyde Memluklere komşu olunmuş ve ilk Osmanlı –
   Memluk ilişkileri başlamıştır.
  • İlk kez İstanbul kuşatılmış ve bunun için Anadolu diğer adıyla Güzelce Hisar yaptırılmıştır.
  • İstanbul bu dönemde tam dört defa kuşatılmıştır. Kuşatmalar; antlaşma yapılarak, Niğbolu savaşı,
   Timur tehlikesi gibi nedenlerle başarılı olamamış ve kaldırılmıştır.
  • 1393 Kırıkdilim Savaşında Kadı Burhaneddin devletine yenilmiştir. Şehzade Ertuğrul şehit
   düşmüştür.
  • 1397 Karamanoğullarını Akçay savaşında yenmiştir.
  • 1402 Ankara Savaşında Timur’a yenilmiş ve esir düşmüştür.
  • Savaşın asıl sebebi cihan hâkimiyeti anlayışıdır.
   Sonuçları:
   • Anadolu Türk Siyasi Birliği tekrar bozulmuştur.
   • İkinci beylikler yeniden kurulmuştur.
   • KEK hariç yani; Karesi, Eratna, Kadı Burhaneddin Devleti hariç.
   • 11 yıl sürecek Fetret Dönemi başlamıştır.
   • İstanbul’un fethi 50 yıl gecikmiştir.
   • Batıda Türk ilerleyişi durmuştur.
   • Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirmiştir.

  Fetret Devri: 1402- 1413

  • Ankara Savaşından sonra Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında yaşanan taht kavgaları nedeniyle
   hükümdarsız geçen 11 yılı tanımlamaktadır.
  • Yıldırım’ın oğulları;
   – Süleyman Çelebi: Edirne
   – İsa Çelebi: Balıkesir
   – Musa Çelebi: Bursa
   – Mehmet Çelebi: Amasya’da hükümdarlıklarını ilan etmişler ve taht mücadelesine başlamışlardır.
  • En küçük oğlu Şehzade Mustafa’yı Timur beraberinde Semerkant’a götürmüştür.
  • Fetret Devrinde Balkanlarda büyük toprak kayıplarının yaşanmamasında;
  • İstimalet siyaseti yani Adaletli ve hoşgörülü politika izlenmesi
  • İskân siyaseti yani Türkmenlerin Balkanlara yerleştirilmesi
  • İniltere ve Fransa arasında Yüzyıl savaşlarının yaşanması
  • 1396 Niğbolu Zaferinde Avrupa’nın gücünün kırılması etkili olmuştur.

  c. Balkanlardaki Gelişmeler:

  • 1396 Niğbolu savaşında Haçlıları yenmiştir.
  • Abbasi halifesi tarafından Sultanı İklimi Rum ünvanı verilmiştir. Bu unvanın verilmesi ATSB’yi
   sağlamayı kolaylaştırmış ve Osmanlının Türk İslam dünyası üzerindeki etkisini artırmıştır.

  d. Teşkilatlanma Çalışmaları

  • Anadolu Hisarı yaptırılmış
  • Gelibolu’da ilk büyük Osmanlı tersanesi kurulmuştur.
  • İlk kez cülüs bahşişi bu dönemde dağıtılmıştır.
  • Cülüs Fatih kanunnamesinde yasalaşmış, I.Abdülhamit döneminde kaldırılmıştır.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir