HZ. MUHAMMED’İN HAYATI/SİYER VE SÜNNETİ

  Siyer : Peygamber’in hayatını ve katıldığı savaşların da anlatıldığı kitaplara verilen isimdir.
  Meğazi : Peygamber’in savaşlarının anlatıldığı kitaplara verilen isimdir.
  Not: İbn-i İshak’ın ‘’Es-Sire’’i en eski yazılı siyer kitabıdır.

  arap yarımadası ile ilgili görsel sonucu

  Arap Yarım Adasının Coğrafi Özellikleri:
  • Arap yarımadası ‘’Şibhü Cezireti’l-Arab’’ veya ‘’Ceziretü’l-Arab’’ şeklinde de ifade edilir.
  • Yesrib/Medine şehrinde, Yahudi olan ‘’ Beni Kaynuka, Beni Nadir , Beni Kurayza’’ ile’’ Evs ve Hazrec’’
   gibi putpereset Arap kabileleri yer almıştır.
  • Taif şehrinde ise, Sakif kabilesi mensupları vardır.
  • Deveye uzun süre su içmeden çölde kalabildiği için ‘’Sefinetü’s-Sahra’’ ismi verilmiştir.

  Arabistan’ın Siyasi Tarihi

  Güney Arabistan’da Kurulan Devlerler

  a) Mainliler

  b) Sebeliler: Ma’rib Seddi sebelilerin en önemli seddidir.

  c)Himyeriler: Kralları Zünuvas’tır ve Yahudiliği seçmiştir. Hristiyanları ateş çukurlarında yakmıştır ve bu olay Kur’an’da ‘’Buruc’’ suresinde anlatılmaktadır.

  Kuzey Arabistan’da Kurulan Devlerler:

  a) Nebatiler:
  b) Tedmürlüler: Tedmür devleti Halid b. Velid tarafından savaşılmaksızın fethedilmiştir.
  c) Gassaniler: Hz. Peygamber döneminde Gassanilere ‘’İslam’a davet mektubu’’ gönderilmiş. Tebük seferi Gassani tehlikesine karşı düzenlenmiştir.
  d) Hireliler/Lahmiler:
  e) Kindeliler:

  Hicaz Bölgesi ve Mekke

  mekke harita ile ilgili görsel sonucu

  Mekke
  • Yemen’den göç eden Cürhümlüler Mekke’ye yerleşmişlerdir. Hz. İsmail Cürhümlülerden bir kız ile evlenmesinden dolayı soyundan gelenlere ‘’Arabu’l Musta’rebe’’ (sonradan Araplaşanlar) denilmiştir.
  • Mekke Şehrinin İsimleri: ‘’el-Beledü’l-Haram, el-Beledü’l-Emin, Harem, Bekke, Ümmü’l-Kura’’
  • Kabe’nin isimleri: ‘’el-beytü’l-Haram, Beytü’l-muharrem, Betü’l Atik, Mescidü’l-haram, Beytullah’’
  • Cürhümlüler Mekke’den ayrılırken Hacerü’l-Esved taşını saklamış ve Zemzem kuyusunu kapatmışlarıdır.
  • Putperestliği Mekke’ye getiren kişi ‘’Amr b. Luhay’dır’’, getirdiği put ‘’Hübel’’ putudur.
  • Kureyşliler, Hz. İsmail’in torunlarından Adnan’ın soyundan gelmektedirler.
  • Kureyş kabilesi ismini ‘’Fihr b. Malik’’ten almışlarıdır.
  • Fihr’in torunlarından Kusay b. Kilab kureyşi bir araya getirdiği için tarihçiler tarafından ‘’el-Mücemmi’’ diye isimlendirilmiştir.
  • Kusay b. Kilab’ın Mekke yönetimi ve Kabe hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri şunlardır:
   • Darünnedve: Kırk yaşını doldurmuş kişilerin Mekke’nin önemli meselelerini çözmek için toplandıkları yerdir.
   • Kıyade: Savaşlarda ordu komutanı.
   • Liva: Bayraktarlık.
   • Eşnak: Diyetlerin ödenmesi ve zararların tespiti ile ilgili görevleri ifade eder.
   • Kubbe: Savaşa hazırlık için kurulan çadır.
   • Einne: Süvari birliğine komutanlık yapma görevi.
   • Sefaret: Dış temsilcilik görevi.
   • Hicabe: Kabe’nin bakımı ve anahtarlarının korunması görevidir.
   • Sidane: Kabe’nin perdedarlığı görevidir.
   • Rifade: Kabe’yi ziyarete gelenlerin yiyecek ihtiyaçlarını karşılama ve onları ağırlama görevidir.
   • Sikaye: Hacılara su dağıtma.
   • Eysar ve Elkam: Fal oku çekilmesi.
   • Emval-i Muharrece: Kabe’de bulunan putlara sunulan malların muhafaza edilmesi.

  Not: Cahiliye döneminde ‘’eşnak’’ görevini Hz.Ebubekir, ‘’sefaret’’ görevini Hz. Ömer yerine getirmiştir.

  • Kur’an’da Kureyş Suresi Haşim ve kardeşlerinin bölgedeki ülkelerle serbest dolaşım hakkı elde etmelerini ‘’ilaf’’ kavramıyla anlatmaktadır.
  • Cürhümlüler tarafından kapatılan Zemzem kuyusunu araştırıp bulan kişi ‘’Abdülmuttalib’’tir.
  İslam Öncesi Dönemde Araplarda Yaşam

  Dini Hayat:

  Arabistan’da putperestlik inancını sokan kişi ‘’Amr b. Luhay’dır. Suriye’den ‘Hübel’’ adında putu getirmiştir.
  hübel putu ile ilgili görsel sonucuHübel: Kırmızı akik taşından yapılmıştır. Putların en büyüğüdür.

  Lat: Taif’te yaşayan Sakif kabilesinin putudur.
  Menat: Esv ve Hazrec kabilesinin putudur. Mekke ile Medine arasında bulunuyor.
  Uzza: Kureyş ve Kinane kabilelerine aittir.

  Not: Bu putlar Kur’an’da ‘’Necm’’ suresinde bahsedilmektedir.

  Putlardan demir, altın ve tunçtan yapılanlara ‘’Sanem (esnam)’’ , Şekilsiz dikili taşlardan yapılanlara ‘’Nusub (Evsan)’’,  Ahşaptan yapılanına ise ‘’ Vesen (Evasan)’’ denmektedir.

  Ekonomik Hayat:
  İslam öncesi dönemde kurulan panayırlar şunlardır:
  Ukaz: Arafat yakınlarında kurulur. En büyük panayırlardan biridir.
  Rabiye:
  Mecenne:
  Zülmecaz:
  Hubaşe:

  • Bu panayırlarda yapılan alışverişlerde daha çok takas kullanılır.

  Not: Araplar çarşıya ‘’Suk’’ (Evsak) derler.

  Kabile Yapısı:

  • Bir kabile üyesi herhangi bir nedenden dolayı kabilesinden ayrıldığında başka bir kabilenin üyeliğine geçebilir. Araplarda bu anlaşmalı geçişe ‘’Hilf’’ denilmiştir.
  • Bir kişinin herhangi bir nedenden dolayı kendi kabilesinden atılması ‘’el-Hal’’ kavramı ile ifade edilmiştir.

  Bu dönemdeki evlenme çeşitleri Şunlardır:

  • Mut’a Nikahı: Süreli nikah
  • Nikah-ı Bedel: Eşlerin karşılıklı değiştirilmesi.
  • Nikah-ı Makt: Babasının ölümünden sonra büyük oğulun üvey annesi ile evlenmesidir.
  • Nikah-ı Şiğar: Mehir veya başlık vermemek için ailelerin karşılıklı olarak kızlarını birbirlerine vermeleridir.
  • Nikah-ı İstibda: Erkek çocuğu olmayanların erkek evlat sahibi olmak için eşini başkasına sunmasıdır.
  • Arap kabileleri arasında çıkan ve uzun yıllarca düşmanlıkların sürmesine neden olan savaşlar ‘’Eyyamü’l-Arab’’ olarak isimlendirilmiştir.

  Not: Arapların kız çocuğu sahibi olduklarında bu durumdan utandıkları Kur’an’da ‘’Nahl’’ suresinde ifade edilir.
  Not: Kız çocuklarını diri diri toprağa gömülmesi olayı Kur’an’da ‘’Tekvir’’ suresinde anlatılır.

  • İslam öncesi dönemde yazı çok yaygın olmamakla birlikte Araplar ‘’Müsnet’’ adı verilen bir yazı şeklini kullanmışlardır.

  Fil Olayı: Ebrehe, bölgedeki insanların hac için yöneldikleri Kabe’den vazgeçmeleri için Yemen’in başkenti San’a’da ‘’Kulleys’’ adında büyük bir mabed yapmıştır. İnsanların buraya rağbet etmemelerinden dolayı Ebrehe Kabe’yi yıkmak için yola çıkmıştır. Bu olay Kur’an’da ‘’Fil suresi’’nde anlatılır.

  • Müşrik Araplar Fil olayı’ndan önce ‘’Ficar savaşları’’nı takvim başlangıcı olarak alırken ‘’Fil olay’’ından sonra bu olayı takvim başlangıcı olarak kabul etmişlerdir.

  Hz. Muhammed (sav):

  Hz. Peygamber’in babasının ismi ‘’Abdullah’’tır. Abdullah, Kureyş’in Beni Haşim kolundan Abdülmuttalib ve Şeybe’nin oğludur. Abdullah Kureyş kabilesinin Beni Zühre koluna mensup olan Vehb b. Abdümenaf’ın kızı Amine ile evlenmiştir.

  • Abdullah ‘’Yesrib’e defnedilmiştir.

  Hz. Peygamber’in ebelik görevlerini;

  • Şifa bint Avf
  • Fatıma bint Abdullah
  • Ümmü Eymen yerine getirmiştir.

  Hz. Muhammed süt anneye verilmeden önce Mekke’de Ebu Leheb’in cariyesi ‘’Süveybe’’ tarafından emzirilmiştir.

  Hz. Peygamber’in süt anneleri;

  • Süveybe
  • Ümmü Eymen
  • Halime

  Süt kardeşleri ise;

  • Şeyma
  • Üneyse
  • Hamza
  • Abdullah’tır.

  Hz. Peygamber’in annesi Amine ‘’Evba’’ denilen yerde vefat etmiştir.

  • Hz. Peygamber’in ‘’annem’’ diye bahsettiği kişi ‘’Fatıma bint Esed’’tir.
  • Hz. Peygamber gençlik döneminde ‘’Ficar savaşları, Hılfu’l fudul, ticari faaliyetleri, Kabe’nin tamiri sırasında hakemlik görevi ve Hz. Hatice ile evlenmesi’’ önemli olaylardır.
  • Hz. Peygamber’in ‘’bu ittifakta yer almış olmanın mutluluğunu güzel ve kızıl develerle değişmem. Bugün de olsa böyle bir antlaşmaya hiç tereddüt etmeden yine giderim’’ dediği ve Abdullah b.Cüd’an’ın evinde düzenlenen antlaşma ‘’ Hılfu’l-Fudul’’dır.
  • Hz. Hatice ‘’Nefise binti Ümeyye’’ aracılığıyla Hz. Peygamber’e evlenme teklifinde bulunmuştur.
  • Hz. Hatice’ye Mekke’de iffet ve güzel ahlakından dolayı ‘’Tahire’’ diye lakap verilmiştir.
  • Hz. Peygamber’in Hira mağarasında inzivaya çekilip burada ibadet edip tefekküre dalmasına ‘’Tahannüs’’ denir.
  • Vahiy meleği insan suretinde ‘’Dıhyetü’-Kelbi’’ suretinde gelmiştir.

  Hz. Peygambere ilk iman edenler;

  ‘’Hz. Hatice, evlatlığı Zeyd, Hz. Ali, Hz. Ebu Bekir, Ebu Zer-i Ğiffari, Sa’d b. Ebi Vakkas’’ olmuştur.

  Not: İlk inen ayetler ‘’Alak/1-5’’
  Not: Fetretu’l Vahyin sonra ermesi ‘’ Duha veya Müddessir/1-5 ‘’
  Not: Gizli tebliğe ‘’Müddessir / 1-5’’ suresi ile başlamıştır.
  Not: Açık tebliğe ‘’Hicr 94’’ ile başlanmıştır.

  Not: Davetin yakın akrabadan başlanması ‘’Şuara 214’’

  • Hz. Peygamber’e Kabe’de namaz kılarken elbisesini boyuna dolayarak boğmak ve üzerine hayvan pisliği atarak fiili saldırıda bulunan ‘’Ukbe b. Ebi Muayt’’tır.
  • İslam’ın ilk şehitleri olan Yasir ve Sümeyye’dir. Oğulları Ammar ise müşriklerin dediklerini kabul etmiş gibi göründüğünden canını kurtarmıştır. Bu olay Kur’an’da ‘’ Nahl’’ suresinde anlatılmaktadır.
  • Granik Olayı: Bu olay’da Hz. Peygamber ‘’Necm’’ suresini okumuştur. Bu surede putlardan bahsedilir ve ayet sonunda Peygamber secdeye gider, müşriklerde putlara saygı için eğildiği söylentisini çıkarırlar bu söylenti Habeşistan’a hicret edenlere ulaşması üzerine burada bulunanlar Mekke’ye dönme kararı alırlar.
  • Habeşistan’daki Müslümanlar Hudeybiye anlaşmasından sonra Resulullah tarafından Medine’ye geri çağrılmışlardır.
  • Müşriklerin boykot/ambargo kararları risaletin 7. Yılı uygulanmaya başlanmıştır. Bu boykot ile Mekkeli müşrikler ilk defa Müslümanlara karşı yazılı bir belge hazırlamışlardır.
  • Peygamber ile İbn-i Mektum arasında meydana gelen olay Kur’an’da ‘’Abese’’ suresinde anlatılmaktadır. Bu olay’da Peygamber Mekke’n in ileri gelenlerine tebliğ’de bulunuyordu. Bu sırada ama olan sahabe ‘’Abdullah b. Ümmü Mektum’’ gelir.
  • Hz. Peygamberin Taife yolculuğundan sonra Mekke’ye ‘’Mu’tim b. Adiy’’in himayesinde girmiştir.
  • Mirac olayı Kur’an’da ‘’Necm’’ suresinde anlatılmaktadır.
  • Birinci Akabe Biatı, cihad ve savaş esaslarını içermediğinden dolayı ‘’Kadınların Biatı’’ olarak isimlendirilmiştir. (Ahlaki prensipler üzerine yapılmış bir biattır.)
  • Birinci Akabe biatında, Hazrec ve Evs kabilelerinin tamamına yakınının Müslüman oldukları haberi Mekke’de çok büyük bir sevinç oluşturmuştur bundan dolayı bu yıla ‘’Senetu’l-İbtihac’’ (Sevinç yılı) denilmiştir.
  • İkinci Akabe Biatı, siyasi yoğunluklu bir sözleşmedir. İkinci Akabe biatı ile Hz. Peygamber’in Medine hicretinin kapıları açılmıştır.
  • Mekke’den Yesrib’e hicret eden ilk isim Mahzumoğullarından ‘’Ebu Seleme’’dir. Ebu Seleme akabe biatlarından önce hicret etmiştir.
  • Müşriklere meydan okuyarak açıktan hicret eden tek isim ‘’Hz. Ömer’’dir.
  • Medine’ye en son hicret eden ise Peygamberin amcası ‘’Abbas’’tır.
  • Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’in durumunu konuşmak ve Ona suikast düzenlemek için yaptıkları toplantı Kur’an’da ‘’Enfal’’ suresinde anlatılmaktadır.
  • Hz. Peygamber’in hicret yolculuğunda bindiği devenin adı ‘’Kavsa’’dır.
  • Hicret yolculuğunda Hz.Peygamber ve Hz. Ebubekir’e rehberlik edecek olan ‘’Abdullah b. Uraykıt’’ isimli rehberdir.
  • Peygamber sevr mağarasındayken kendilerine yiyecek getirmek için beline iki kuşak saran Hz. Ebubekir’in kızı Esma’ya bu olaydan dolayı ‘’Zatu’n-nitakayn’’ (iki kuşak sahibi) denilmiştir.
  • Hicret yolunda Hz. Peygamber ve beraberindekileri ele geçirmek için giden ve atının ayağı kuma battığından istediğini yapamayan ‘’Süraka b. Malik’’tir.
  • Hicret yolunda Kuba’ya ulaşan Hz. Peygamber burada ‘’Gülsüm b. Hidm’’in evinde kalmıştır.
  • Peygamber’in Kuba’da kaldığı süre içinde Kuba mescidi inşa edilmiştir. Bu mescid İslam tarihinde inşaa edilen ilk mescittir ve Kur’an’da ‘’Tevbe’’ suresinde geçmektedir. (İlk günden takva üzerinde kurulan mescid)
  • Hz. Peygamber ‘’Ranuna vadisi’’nde ilk Cuma namazını kıldırmıştır. Bu mescit günümüzde Cuma mescidi olarak anılır.
  • Hz. Peygamber Medine’de ‘’Ebu Eyyub el-Ensari’’nin (Mihmandar-ı Resul) evine misafir olmuştur.
  • Medine’deki münafıklara daima önderlik eden kişi ‘’Abdullah b. Ubey’’ olmuştur.
  • Mescid-i Nebi’nin üç kapısı bulunmaktadır;
   • Babu’s-Selam
   • Babu’l-Cibril
   • Babu’l-Atik
  • Medine dışına Yemen’e gönderilen ilk eğitmen suffe’den seçilen ‘’Muaz b. Cebel’’dir.
  • Hz. Peygamber elçileri Mescid’de ‘’Üstüvanetü’l-Vüfud’’ (elçiler sütunu) adını taşıyan bir direğin önünde kabul etmiştir.
  • Ensar ve muhacirin kardeş ilan edilmesi olayına ‘’Muahat’’ denilmektedir.

  Not: Muahat antlaşmasıyla ensar ve muhacirler birbirlerine varis oluyordu. Bu durum ‘’Ahzap’’ suresi ile ortadan kaldırılmıştır.

  • İslam tarihinin ilk nüfus sayımı Medine’deki Müslümanların isimlerinin bir listede toplanması ile yapılmıştır. (1500 kişinin ismi vardır)
  • Hz. Peygamber Medine’nin sınır tespiti için Ka’b b. Malik’i görevlendirmiştir.
  • Namaz vakitleri için ezan okunması sahabeden ‘’ Abdullah b. Zeyd’’in gördüğü rüya ile olmuştur.

  Not: Kıble’nin değişmesi Kur’an’da ‘’Bakara / 144’’ ayeti ile olmuştur.

  • Bedir savaşından bir ay sonra ‘’Bakara’’ suresinde nazil olan ayetler ile Ramazan orucu farz kılınmıştır.
  • Müslümanlar ilk Ramazan oruçlarını hicretin 2.yılında tutmuşlardır.

  Not: Müslümanlara savaş izni veren ayet ‘’Hac’’ suresinde geçmektedir.

  • Seriyye, Hz. Peygamber’in kendisinin katılmayıp başka birisinin komutasında gönderdiği seferlerdir. Gavze ise, bizzat katıldığı seferlerdir.
  • Hz. Peygamber Bedir’e sefer için çıktığında yerine ‘’Abdullah b. Ümmü Mektum’’u vekil olarak bırakmıştır.
  • Bedir savaşında kuyuların taşla doldurulması tavsiyesini ‘’ Hubbab b. Munzir’’ yapmıştır.
  • Arapların savaşa teke tek vuruşmalar ile başlamasına ‘’mübareze’’ denilmektedir.
  • Bedir savaşı sonrası esirlerin fidye karşılığı serbest bırakılması uygulaması dışında bırakılarak ölüme mahkum edilenler ‘’Ukbe b. Ebi Muayt’’ ve ‘’ Nadr b. Haris’’ tir.

  Not: Duhan suresi 16.ayetinde geçen ‘’Batşe-i Kübra’’ taviriyle Bedir savaşının kastedildiği belirtilmektedir.

  • Müslümanlar ilk şehitlerini Bedir savaşında vermişlerdir. Savaş meydanında şehit olan ilk kişi ‘’Mihce’’dir.
  • Enfal suresindeki ganimet dağıtımı ilk defa Beni Kaynuka seferinde elde edilen ganimetler ile uygulanmaya geçilmiştir.
  • Uhut savaşında 300 adamı ile geri dönen münafık ‘’ Abdullah b. Ubey’’dir.
  • Uhut savaşında okçular tepesi komutanlığını ‘’Abdullah b. Cubeyr’’ yapmıştır.
  • Okçular tepesinin ismi ‘’Ayneyn tepesi’’dir. Daha sonra bu tepeye ‘’Cebelu’r-Rumat’’ denilmiştir.
  • Peygamberi Uhut savaşında koruyan bayan sahabe ‘’ Nesibe bint-i Ka’b (Ümmü Ümare)’’ dir.

  Not: Uhut savaşı ‘’Al-i İmran’’ suresinde geçmektedir.
  Not: Huneyn savaşı ‘’ Tevbe’’ suresinde geçmektedir.
  Not: Tebük seferi ‘’Tevbe ‘’ suresinde geçmektedir.
  Not: Bedir savaşı ‘’Enfal ‘’ suresinde geçmektedir.
  Not: Hendek savaşı ‘’Ahzap’’ suresinde geçmektedir.

  Reci Vakası: Uhut savaşından sonra peygamber Adal ve Kare kabilelerine İslam’ı öğretmek için on kişiyi gönderdiği ve Lihyanoğullarının Müslümanlara saldırarak şehit ettiği olaydır.

  Öldürülmeden önce iki rekat namaz kılan ilk kişi ‘’Hudeyb b. Adiy’’ dir.

  Bi’r-i Maune Olayı: Yetmiş kişilik Kurra gurubunun Maune kuyusu yanında şehit edilmesi olayıdır. Bu olaydan sonra Peygamber sabah namazlarında ‘’Usayra, Ri’l, Zekvan ve Ben-i Lahyan’’ kabilelerine beddua etmiştir.

  Beni Nadir Olayı: Amr b. Ümeyye ed-Dımri Maune olayından sağ kurtulmuş ve Beni Amr kabilesinden iki kişiyi intikam almak için öldürmüştür. Bu iki kişiye Hz. Peygamber eman vermişti. Peygamber, öldürülen iki kişinin diyetini ödemek için Nadiroğullarının yurduna gitmiş ancak suikast tertipleneceğini öğrenmiş ve burayı kuşatma altına aldığı olaydır.

  • Hendek savaşında ‘’Selman-ı Farisi’nin önerisiyle hendekler kazılmıştır.
  • Hendek savaşının seyrini müşriklerle birlikte savaşa katılan ‘’Nuaym b. Mesud’’ değiştirmiştir.

  Not: Hendek savaşının bir diğer adı ‘’Ahzap’’tır.

  • Peygamber Kurayza yurduna sefere çıktığında vekil olarak ‘’ Ümmü Mektum’’u bırakmıştır.
  • Peygamber Umre için çıktıpında yerine vekil olarak ‘’ Ümmü Mektum’’u bırakmıştır.

  Rıdvan Biatı: Hz. Peygamber’in , Osman’ın öldüğünü düşünerek bir ağacın altında Müslümanlardan aldığı biata denir.

  Not: Hudeybiye antlaşmasının bir yenilgi değil, bir zafer olduğu ‘’Fetih’’ suresinde inzal olmuştur.

  İslam’a Çağrı Mektupları;

  • Bizans İmparatoru Heraclius: Dıhye b. Halife el-Kelbi gönderilmiştir.
  • İran Kisrası II. Hüsrev Perviz: Abdullah b. Huzafe gönderilmiştir.
  • Habeşistan Necaşi Ashame: Amr b. Ümeyye ed-Damri gönderilmiştir.
  • Mısır Mukavkısı: Hatip b. Ebi Belte gönderilmiştir.

  Not: Peygamber Mukavkısın gönderdiği cariye ‘’Mariye’’ ile evlenmiş ve son çocuğu İbrahim dünyaya gelmiştir.

  • Gassani Meliki Haris b. Ebu Şemir: Şüca’ b. Vehb el-Esedi gönderilmiştir.
   Not: Gassani valisinin elçiyi öldürmesi Mute savaşının sebebi olmuştur.

   

  ’’Haber fatihi’’ unvanını alan kişi ‘’Hz. Ali’’dir.

  Hayber’in fethinden sonra Peygamber Yahudi lideri Huyay b. Ahtab’ın kızı ‘’Safiye’’(Zeynep) ile evlenmiştir.

  Peygamber Mekke’de Umredeyken amcasının kızı ‘’Meymune’’ ile evlenmiştir. Bu Peygamber’in son evliliğidir.

  Mute savaşında iki kolunu kaybederek şehit olan ‘’Cafer b. Ebi Talib’’e ‘’Tayyar’’ (uçucu, uçan), savaşta komutayı alıp bir zafer kazanılmasına sebep olan Halid b. Velid’e ise ‘’Seyfullah’’ (Allah’ın kılıcı) lakabı verilmiştir.

  Peygamber’in büyük bir gizlilik içerisinde yürüttüğü Mekke seferi hazırlıklarını Mekke deki akrabalarına haber vermek isteyen kişi ‘’Hatip b. Ebi Beltea’’dır.

  Hz. Peygamber Mekke seferi için gittiğinde yerine Medine’de vekil olarak ‘’Ebu Ruhm el-Gıfari’’yi bırakmıştır.

  Kur’an’da ismiyle zikredilen savaşlar ‘’ Bedir ve Huneyn’’ savaşlarıdır.
  *Müslümanlar Taif’in kuşatması sırasında ‘’Selman-ı Farisi’’nin önerisiyle ilk kez mancınık kullanmışlardır.
  Not: Tevbe suresinde inen Cizye ayeti ilk kez ‘’ Tebük seferindeki’’ antlaşmalarla uygulanmıştır.

  Tebük seferi sonrası Peygamber Medine’ye döndüğünde münafıklar Kuba’da inşa ettikleri bir mescitte namaz kılmasını istemişlerdir. Kur’an burasını Tevbe suresinde ‘’Mescid-i Dırar’’ olarak isimlendirmektedir.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir