Beylikten Devlete Osmanlı (1300-1453)

  Dönem Padişahları

  • Osman Bey
  • Orhan Bey
  • I. Murat ( Hüdavendigar)
  • I. Beyazit ( Yıldırım)
  • Fetret Devri
  • I. Mehmet Çelebi
  • II. Murat

     Osmanlı devleti Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı boyu tarafından kurulmuştur. Osmanlı devleti, yıkılmakta olan güçsüz Bizans ve Anadolu Selçuklu devletlerinin arasında kurulmuştur.

  • Kurulduğu coğrafyanın genişlemeye uygun olması
  • Diğer beylikler ve devletler iyi  ile iyi geçinmesi
  • Anadolu ve Balkanlardaki siyasi birliğin olmaması
  • Fethedilen yerlerdeki hoşgörülü yönetim
  • Avrupada olan yüzyıl savaşları
  • Padişahların kabiliyet ve ileri görüşlü olması
  • Cihad ve gaza düşüncesi  Osmanlı’nın büyümesini kolaylaşmıştır.

  Osmanlı Devleti;

  • Bir hanedanın en uzun hüküm sürdüğü devlettir.
  • Ümmetçi bir anlayışa sahiptir.
  • I. Selim’den itibaren Halifelik unvanına sahip olmuştur.
  • Anadolu’da Türk birliğini kesin olarak sağlamıştır.

  Osman Bey Dönemi (1299-1326)

  • Osmanlı devletinin kurucusudur.
  • Aşireti beylik haline getirmiştir.
  • Bizans ile birçok savaş yapmıştır.
  • İlhanlı ve Selçuklu devletleri ile iyi ilişkiler kurmuştur.

  >>> İlk Osmanlı parasını bastırmıştır.

  Orhan Bey Dönemi (1326-1362)

  • Bursayı Bizans’tan alıp başkent yapmıştır.
  • Çimpe kalesini alarak Rumeli’deki ilk toprağı almıştır.
  • Karesioğulları alınarak Türk donanması oluşturulmuştur.
  • Ankara Ahiler’den alınmıştır.

  >>> İlk düzenli ordu, ilk donanma, İlk Osmanlı Medresesi (İznik,1331) , ilk divan teşkilatı, vezirlik kurumu kurulmuştur.

  I. Murat Dönemi (1362-1389)

  • Bulgarlardan alınan Edirne başkent yapılmıştır.
  • “Devlet hükümdar ve oğullarının malıdır” anlayışı getirilmiştir.

  >>> Pençik sistemi, yeniçeri ocağı, acemioğlanlar ocağı, defterdarlık, Rumeli Beylerbeyliği oluşturulmuştur. 

  • Karamanoğulları ile akrabalık,
  • Germiyanoğulları ile çeyiz yoluyla toprak alma,
  • Hamitoğullarından ise toprak satın alma gelişmeleri olmuştur.

  I. Beyazid Dönemi (1389-1402)

  • İstanbul’u 4 defa kuşatıp alamamıştır.
  • Niğbolu savaşında haçlıları bozguna uğratmış ve Sultan-ı İklim-i Rum unvanı verilmiştir.
  • Birçok beyliğe son vererek Anadolu Türk birliğini sağlamıştır.
  • 1402 Ankara Savaşı’nda Timur’a  yenilmiş ve esir düşmüştür.
  • Osmanlı devleti Fetret devrine girerek yıkılma tehlikesi geçirmiştir.

  >>> İlk cülus bahşişi, Anadolu Hisarı, Anadolu Beylerbeyliği, Gelibolu tersanesi gibi kurum ve uygulamalar başlamıştır.

  I. Mehmet Dönemi (1413-1421)

  • Fetret devrine son vererek merkezi otoriteyi yeniden sağlamıştır. Bu sebeple ikinci kurucu unvanı ile anılır.
  • Venedik ile yapılan ilk deniz savaşını kaybetmiştir.
  • Artan asker ihtiyacını karşılamak için devşirme sistemini getirmiştir.

  II. Murat Dönemi (1421-1451)

  • İstanbul kuşatılmış alınamamıştır.
  • Macarlar ile Edirne- Segedin antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmadan sonra tahtı küçük yaştaki oğlu Mehmet’e bırakmıştır.
  • Varna savaşında yeniden tahta geçmiş ve haçlı ordularını yenilgiye uğratmıştır.
  • Ayrıca II. Kosova savaşını da kazanarak Osmanlı’nın Balkanlara kesin olarak yerleştiğini kanıtlamıştır.

  >>> Devşirmeler için Enderun mektebi bu dönemde kurulmuştur.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir