Mülakatta Sorulması Muhtemel Türk İslam Alimleri

  Abdülhamid İbn Türk, İslam dünyasında ilk cebir kitaplarından birinin yazarıdır. Harezmî döneminde yaşayan Abdülhamit İbn Türk'ün özellikle ikinci dereceden denklemler üzerindeki çalışmaları çok önemlidir.
  Ahmet Cevdet Paşa, Eserleri, Tarih-i Cevdet (Tarih Kitabı), Tezakir, Kısas-ı Enbiya “Nebiler Tarihi”, Mecelledir (Mecelle'yi hazırlayan 16 kişilik hukukçu heyetine başkanlık yapmıştır), Devletin resmi tarihçisidir.
  Ali Kuşçu, Matematik, Astronomi alanında yetişmiştir. Osmanlı'da Matematiğin kurucusu olarak bilinir. Fatih Dönemi'nde İstanbul'a Semerkant'tan getirilmiştir.
  Ali Şir Nevai, Timur Devletinde yaşamıştır, Çağatay Türkçesinin en büyük şairidir, Eseri Muhakemetül Lugateyn Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır
  Atabetül Hakayık (Hakikatlerin eşiği) (Edip Ahmet Yükneki), Dini öğütler vermektedir ve bu öğütler genelde kıssadan hisse tarzındadır.
  Buhurizade Mustafa Itri, 17. yüzyıl büyük Türk bestekârıdır. UNESCO tarafından 2012 yılı bestekâr Buhurizade Mustafa Itrî anma yılı ilan edildi. 100 TL üzerinde fotoğrafı vardır.
  Caca Bey, Anadolu Selçuklu Devletinin zayıfladığı zamanlarda Kırşehir'i yönetmiş ve kendi adıyla anılan ünlü bir medrese yaptırmış, Matematik ve Astronomi alanında çalışmaları vardır.
  Divanı Hikmet (Hoca Ahmet Yesevi), Türk tasavvuf edebiyatının ilk örneğini teşkil etmektedir, Ahlaki öğütler içerir.
  Divanü Lügatit Türk (Kaşgarlı Mahmut), İlk Türkçe Ansiklopedik sözlüktür. Türkçenin zenginliğini ortaya koymak Araplara Türkçe öğretmektir. Balasagun merkezli dünya haritası bulunur.
  El Kindi, Geometride ilk defa açıları pergel ile ölçen, sıvıların özgül ağırlıklarını hesaplayan kişidir. Felsefeden tıbba, ilahiyattan siyasete, matematikten astronomiye, psikolojiden meteorolojiye, optikten kimyaya kadar farklı alanlarda eser vermiştir.
  El Razi, Kimyagerdir. Sülfürik asidi bulmuştur.
  El Birûni, Türk İslam dünyasının en büyük bilginlerinden biridir. Matematik, Coğrafya, Eczacılık vb alanlarda çalışmıştır. Enlem ve boylam hesaplarını yapmıştır. Yaşadığı asra Biruni Asrı denilmiştir.
  Evliya Çelebi (17. yy), Seyahatname en önemli eseridir. Bu eser yazıldığı dönemin Türk kültür tarihi hakkında bilgi veren önemli bir yapıttır.
  Falih Rıfkı Atay, Ateş ve Güneş, Zeytindağı, Çankaya, Atatürk'ün Hatıraları, Baş Veren İnkılâpçı, Atatürk Ne İdi, Denizaşırı, Bizim Akdeniz.
  El Kindi, Geometride ilk defa açıları pergel ile ölçen, sıvıların özgül ağırlıklarını hesaplayan kişidir. Felsefeden tıbba, ilahiyattan siyasete, matematikten astronomiye, psikolojiden meteorolojiye, optikten kimyaya kadar farklı alanlarda eser vermiştir.
  Faruk Nafiz Çamlıbel, Gönülden Gönüle, Sarkın Sultanları, Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi, Bir Ömür Böyle Geçti, Elimle Seçtiklerim, Tatlı Sert, Akıncı Türküleri, Han Duvarları, İlk Göz Ağrısı.
  Firdevsi, Sultan Gazneli Mahmut için şahname adlı eseri yazmıştır.
  Fuzuli, Hadikat-üs Süeda, Beng ü Bade, Leyla vü Mecnun mesnevisi
  Germiyanlı Ahmedi, Divan edebiyatının en güzel örneklerini vermiştir. En önemli eserleri Türkçe yazdığı Divan ve İskendername'dir.
  Hacı Bektaş Veli, Horasan'dan Anadolu'ya gelen bir Türk mutasavvıfıdır. Bektaşîlik tarikatıyla, hoşgörü ve insan sevgisini yaymaya çalışmıştır. Bektaşîliğin temel kitabı olan Makalat; Hacı Bektaş Veli'nin Arapça kaleme aldığı eseridir.
  Halide Edip Adıvar, Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Türkün Ateşle İmtihanı, Dağa Çıkan Kurt.
  Halit Ziya Uşaklıgil, Aşkı Memnu, Mavi ve Siyah, Kırık Hayatlar, Bir Ölünün Defteri, Nemide, Solgun Demet Kadın Pençesi.
  Harezmî, Matematik, astronomi ve coğrafya çalışmaları yapmıştır. Matematikte sıfır rakamı ilk kez Harezmî tarafından kullanılmıştır.
  Hoca Dehhani, En önemli eseri, Selçuklu sultanı III. Alaaddin Keykubad'ın emriyle kaleme aldığı Farsça yazdığı Selçuklu Şehnamesi'dir.
  Hüseyin Baykara, Timur devletinde yaşamış, Taht kavgaları ve savaşlarla geçen uzun saltanat döneminde bilim, sanat ve edebiyatta büyük gelişmeler sağlanmıştır.
  İbni Rüşt, Felsefe, tıp ve astronomi üzerinde çalışmıştır. Pozitif bilime çok önem vermiş, Rönesans'ın doğmasında etkili olmuştur. Skolâstik düşünceyi sarsmıştır. Aklın inaancın önünde tutulması gerektiğini savunmuştur
  İbni Sina, Büyük bir filozof ve tıp bilginidir. Tıp, mantık, fizik ve din felsefesi sahasında eser yazmıştır. "Tıp Kanunu (El Kanun Fi't Tıp)" adlı eseri meşhurdur. Hekimlik konusunda kendisine batıda "Tıbbın hükümdarı" denir "Avicenna" ismi ile bilinir.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir