Atatürk’ün Hayatı ve İnkılap Tarihi – 3

  TBMM DÖNEMİ

  I. TBMM’NİN AÇILMASI (23 NİSAN 1920)

  • İstanbul’un resmen işgal edilmesi üzerine yeni meclis Ankara’da açılmıştır. Meclisin üye tamsayısı 390 olmasına rağmen ancak 115 milletvekili ile toplanmıştır. Meclisin en yaşlı üyesi Sinop milletvekili Şerif Bey’in konuşmasıyla açılmıştır.
  • Meclis Üyelerinin değişik meslek gruplarından oluşması meclisin halkçı yönünü gösterir.
  • Mustafa Kemal İstanbul’dan kaçan milletvekillerine de mecliste yer vermesinde saltanat taraftarların da desteğini almak istemesi etkili olmuştur.
  • M. Kemal’İn İstanbul’dan gelen vekillere TBMM’ye girmek için seçim şartı koymaması halkın iradesine saygılı olduğunu göstermektedir.
  • M. Kemal TBMM için olağanüstü yetkilere sahip meclis tabirini kullanmıştır.
  • I.TBMM 23 nisan 1920 ile 11 Ağustos 1923 yılları arası görev yapmıştır.

  II. TBMM’nin Aldığı 24 Nisan Kararları

  • Hükümet kurmak gereklidir.
  • Bu kararla İstanbul Hükümeti yok sayılmıştır.
  • TBMM’nin üzerinde hiçbir güç ve otorite yoktur.
  • Bu karala İstanbul Hükümeti yok sayılmıştır
  • Geçici bir hükümet başkanı veya padişah vekili atamak doğru değildir.
  • Bu kararla meclisin sürekliliğine ve alacağı kararlarda bağımsız olacağına vurgu yapılmıştır.
  • TBMM yasama ve yürütme yetkisine sahiptir
  • Millet iradesine ters düşmesine rağmen olağanüstü şartlar gereği kuvvetler birliği benimsenmiştir.
  • Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.
  • Bu kararla meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir.
  • Padişah ve halife baskıdan kurtulduğu zaman konumu meclis tarafından belirlenecektir.
  • Bu karar halk iradesinin padişah ve halifenin üzerinde olduğunu gösterir. Ayrıca padişaha açık bir tepki alınmamasında saltanat makamının birleştirici gücünden yararlanmak istenmesindendir

  III. TBMM’nin Özellikleri

  • Kurucu meclistir: Yeni bir anayasa hazırlaması, düzenli ordu kurması yeni bir hükümet ve devlet kurması bu özelliğinden kaynaklanmaktadır
  • Ulusal bir meclistir: Azınlık milletvekiline yer verilmemiştir.
  • Demokratik meclistir: Üyeleri seçimle belirlenmiştir.
  • İhtilalci bir meclistir: İşgalcilere de İstanbul Hükümetine de karşı çıkmıştır.
  • Siyasi parti yoktur: Milli birlik ve beraberliğin bozulmamasına dikkat edilmesindendir.
  • TBMM’nin açılmasıyla birlikte Temsil Heyeti’nin de görevi sona ermiştir.
  • TBMM’nin açılmasıyla millet egemenliğine dayalı bir devlet kurulmuştur.
  • Yeni devletin rejim ve isminin konulmamasında birlik beraberliği bozmama düşüncesi etkili olmuştur.

  IV. Meclisteki Kurulan Gruplar

  1. Müdafaa-i Hukuk Grubu: Başında Mustafa Kemal’in bulunduğu grup
  2. Halk Zümresi: Bolşevik (Sol) fikirlere sahip grup
  3. Yeşil Ordu: Sol eğimli bir grup olup Çerkez Ethem taraftarlarınca desteklenmiştir.
  4. İstiklal Grubu: Mustafa Kemal çizgisinden yürüyen gençler tarafından kurulmuştur.
  5. Islahat Grubu: Yenileşmeyi savunan grup
  6. Tesanüd Grubu: Eski ittihatçıların oluşturduğu grup

  V. İcra Vekilleri Heyeti(3 Mayıs 1920’de kurulan)

  • Müdafaa-i Milliye Vekili: Fevzi Çakmak
  • Hariciye Vekili: Bekir Sami Bey
  • Dâhiliye Vekili: Cami Bey
  • Maliye Vekili: Hakkı Behiç
  • İktisat Vekili: Yusuf Kemal Bey
  • Nafia(Bayındırlık): İsmail Fazıl Paşa
  • Adliye Vekili: Celaleddin Arif Bey
  • Maarif Vekili: Dr. Rıza Nur
  • Şeriye Vekili: Mustafa Fehmi Bey
  • Erkan-ı Harbiye : İsmet Bey
  • Sıhhat ve içtimai Vekili: Dr. Adnan Bey

  VI. TBMM’YE KARŞI AYAKLANMALAR

  • İngilizlerin boğazları elde tutmak istemesi
  • Azınlıkların devlet kurma çalışmaları
  • İşgalci güçlerin kışkırtmaları
  • Asker kaçaklarının otorite boşluğundan yararlanmak istemeleri
  • Bazı Kuvayımilliyecilerin disiplinsiz davranışları
  • Bazı çevrelerin manda ve himayeyi savunmaları
  • İstanbul Hükümetinin kışkırtmaları

  VII. TBMM ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar:

  A) İstanbul Hükümeti Tarafından çıkartılan İsyanlar:
  1. Kuvayı inzibatiye(Hilafet Ordusu):
   • İngilizlerin de desteği ile Geyve dolaylarında kurulmuştur. İsyan Ali Fuat Paşa tarafından bastırılmıştır. Kuvayı inzibatiyecilerin bir kısmı milli mücadeleye katılmıştır.
  2. Ahmet Anzavur İsyanı(Kuvayı Muhammediye)
   • İngilizlerin de desteği ile Susurluk, Ulubat dolaylarında çıkan bu isyanı Çerkez Ethem birlikleri bastırmıştır.
   • Bu iki isyanın çıkmasında boğazlar ve çevresini elde tutmak isteyen İngilizlerin kışkırtmaları etkili olmuştur.
  B) İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri Tarafından Çıkartılan İsyanlar
  1. Bolu, Düzce, Hendek ve Adapazarı ayaklanmaları:
   • İsyanın çıkmasında boğazlar çevresini elde tutmak isteyen İngilizlerin kışkırtmaları etkili olmuştur. İsyan Ali Fuat ve Refet Bele’ye bağlı birlikler tarafından bastırılmıştır.
  2. Yozgat Çapanoğlu İsyanı:
   • İsyan Çerkez Ethem birlikleri tarafından bastırılmıştır.
  3. Afyon Çopur Musa İsyanı:
   • Kuvayı milliye birlikleri tarafından bastırılmıştır.
  4. Konya Bozkır İsyanı:
   • İki kez çıkan bu isyanlar milli güçler tarafından bastırılmıştır.
  5. Konya Delibaş Mehmet İsyanı:
   • İsyan Refet Bele’ye bağlı birlikler tarafından bastırılmıştır.
  6. Milli Aşireti İsyanı:
   • Urfa’da Fransızların kışkırtmaları sebebiyle çıkan isyan milli güçler tarafından bastırılmıştır. Milli Aşireti bir dönem milli kuvvetlere destek vermiştir.
  7. Koçgiri İsyanı:
   • Erzincan dolaylarında çıkan bu isyanı düzenli ordu birlikleri bastırmıştır.
  8. Şeyh Recep İsyanı:
   • Sivas dolaylarında çıkan bu isyan milli kuvvetler tarafından bastırılmıştır.
  9. Şeyh Eşref İsyanı:
   • Bayburt dolaylarında çıkan isyan milli kuvvetler tarafından bastırılmıştır.
  10. Ali Batı İsyanı:
   • Mardin dolaylarında çıkan bu isyan milli kuvvetler tarafından bastırılmıştır.
  11. Cemil Çeto İsyanı:
   • Güneydoğu Anadolu bölgesinde çıkan bu isyan milli kuvvetler tarafından bastırılmıştır.

  NOT: Milli Aşireti, Koçgiri, Ali Batı ve Cemil Çeto İsyanlarının çıkmasında Kürt devleti kurma düşüncesi de etkili olmuştur.

  C) Eski Kuvayı Milliyeciler Tarafından Çıkartılan İsyanlar
  1. Çerkez Ethem İsyanı:
   • Düzenli ordu emrine girmek istemeyen Çerkez Ethem ve ona bağlı Kuvayı seyyare birlikleri tarafından çıkartılmıştır. İsyan düzenli ordu birlikleri tarafından bastırılmıştır.
  2. Demirci Mehmet Efe İsyanı:
   • Düzenli ordu emrine girmek istemeyen Demirci Mehmet Efe tarafından çıkartılmıştır.
   • Demirci Mehmet yaptığı hareketin yanlış olduğunu anlayınca isyanından vazgeçmiştir.
  D) Azınlıklar Tarafından Çıkartılan İsyanlar
  • Bağımsız devlet kurmak isteyen Rum ve Ermeniler tarafından İtilaf Devletlerinin de desteği ile çıkan isyanlardır.

  VIII. TBMM’nin isyanlara karşı aldığı önlemler:

  • Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkartıldı.
  • İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
  • İstanbul Müftüsünün fetvasına karşı Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi karşı fetva yayımladı.
  • Cumhuriyet Döneminin ilk Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi olmuştur.
  • Düzenli orduya geçiş hızlandırıldı
  • Anadolu Ajansı kuruldu
  • İstanbul Hükümetiyle her türlü iletişim kesildi.

  İsyanların sonuçları:

  • İsyanları bastıran TBMM’nin gücü ve otoritesi artmıştır.
  • Milli mücadelenin uzamasına sebep olmuştur.
  • Yunan ilerleyişi hızlanmıştır.
  • Kardeş katline sebep olmuştur.
  • Milli kaynak kaybına sebep olmuştur.
  İstiklal Mahkemeleri: 11 Eylül 1920
  • Asker kaçaklarının cezalandırılması için çıkartılan Firariler Kanunu gereği İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur.
  • Bu mahkemeler seyyar mahkeme olup mahkeme kararına karşı temyiz yolu kapalıdır.
  • İstiklal mahkemeleri demokrasiye aykırı olmakla birlikte TBMM’nin gücünü ve otoritesini artırmıştır.
  • İstiklal Mahkemelerinin üyelerinin milletvekillerinden oluşması TBMM’nin yargı yetkisini de kullandığını gösterir.

  İstiklal Mahkemeleri’nin Görev Yaptığı Olaylar:

  • Kütahya-Eskişehir Savaşından kaçan asker kaçakları
  • Tekalif-i Milliye Emirlerini uygulamak
  • Şeyh Sait İsyanı
  • İzmir Suikastı(Son görevi)

  IX. TBMM’nin Çıkardığı Kanunlar

  • Ağnam vergisinin 4 katına çıkartılmasına dair kanun (1920)
   • TBMM’nin çıkardığı ilk kanundur.
  • Hıyanet-i Vataniye Kanunu (1920)
   • Bu kanun kapsamında ilk vatan haini ilan edilen kişi Damat Ferit olmuştur.
  • Firariler Kanunu (1920)
   • Asker kaçaklarının tespit edilmesi için çıkartılmıştır.
  • Nisab-ı Müzakere (Toplantı yeter sayısı) Kanunu (1920)
   • Meclisin çalışma esaslarını belirlemek amacıyla çıkartılmıştır
  • Men-i İsrafat Kanunu (1920)
   • İsrafın önüne geçmek amacıyla çıkartılmıştır.
  • Men-i Müskirat Kanunu (1920)
   • Ülke genelinde içki yapım satış ve tüketimini yasaklayan kanun.
  • Başkomutanlık Kanunu (1921)
   • Eskişehir- Kütahya savaşından sonra Mustafa Kemal’i ordunun başına geçirmek amacıyla çıkartılmıştır
  • Düzenli Ordu Kanunu 
  • Gümrük Vergilerini Artırma Kanunu
  • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
  • Saltanatın Kaldırılması Kanunu
  • İstiklal Marşı Kanunu
  • İstiklal Mahkemeleri Kanunu
  1921 ANAYASASI (TEŞKİLAT-I ESASİ)
  • Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
  • Yasama ve yürütme yetkisi TBMM’ne aittir (Güçler birliği)
  • TBMM yürütme yetkisini İcra Vekilleri Heyeti aracılığıyla yürütür(Başbakanlık)
  • Seçilen üyeler tüm ulusu temsil etmektedir.
  • Seçme yaşı 18’dir.
  • Çift dereceli seçim sistemi belirlenmiştir.
  • Din işleri TBMM tarafından yürütülür.
  • Bu durum anayasanın laik olmadığının kanıtıdır.

  Teşkilat-ı Esasinin özellikleri:

  • Yeni Türk Devletinin ilk anayasasıdır.
  • I.İnönü Zaferi ardından hazırlanmıştır.
  • Olağanüstü şartlarda hazırlandığı için kişi hak ve özgürlüklerine yer verilmemiştir.
  • Teşkilat-ı Esaside Kanun-i Esasiyle çelişmeyen hükümlerde yer almıştır.
  • 24 maddelik kısa ve öz bir anayasadır.(Çerçeve Anayasa)
  • Anayasada değiştirilemeyecek diye bir hüküm yer almadığı için yumuşak anayasadır.
  • 1924 Anayasasına kadar yürürlükte kalmıştır.
  • Bu anayasanın hazırlanmasındaki amaç yeni kurulan devlete (TBMM) hukuki ve siyasi geçerlilik kazandırma düşüncesi etkili olmuştur.
  • 1921 Anayasası’nda yapılan ilk değişiklik Cumhuriyetin İlanıyla gerçekleşmiştir.
  SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI (10 AĞUSTOS 1920)
  • İtalya’da düzenlenen San Remo Konferansında taslağı belirlenen anlaşmayı Osmanlı Devleti adına Saltanat Şurası Heyeti imzalamıştır.
  • Saltanat Şurası içinde Hadi Paşa, Rıza Tevfik, Reşat Halis Bey yer almıştır.
  • San Remo Konferansı’na İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Belçika, Ermenistan, Romanya , Çekoslovakya ve Sırp-Sloven- Hırvat devletleri katılmıştır.
  • Anlaşma 433 maddeden oluşmaktadır.
  • Diğer yenilen devletlerle anlaşmalar imzalanmasına rağmen Sevr’in imzalanmasının gecikmesinde;
   • Ulusal Kurtuluş Savaşının başlaması
   • İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda düştükleri anlaşmazlık etkili olmuştur.

  Anlaşma Hükümleri:

  • İstanbul Osmanlı Devletinin başkenti olarak kalacak fakat anlaşma şartlarına uyulmazsa elinden alınacak.
  • Boğazların yönetimi içinde Türk heyetinin yer almadığı Boğazlar Komisyonuna devredilecek.
  • Kapitülasyonlar genişletilecek
  • Osmanlı maliyesi İtilaf Devletlerinin denetimine verilecek.
  • Osmanlı Devletinin ağır silahları olmayan sınırlı sayıda bir ordusu olacak.
  • Azınlık hakları genişletilecek
  • Doğu Anadolu’da Ermenistan ve Kürdistan adıyla iki devlet kurulacak.
  • 12 Ada ve Rodos İtalya’ya, Ege Adaları Yunanistan’a verilecek
  • Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanistan’a bırakılacak.
  • Antalya, Konya ve Güneybatı Anadolu İtalya’ya verilecek
  • Mardin, Urfa, Antep ve Suriye Fransa’ya bırakılacak.
  • Arabistan ve Musul dahil Irak İngiltere’ye verilecek.

  Sevr’in Önemi ve Sonuçları:

  • Anlaşma meclisin onayından geçemediği için hukuki geçerliliği yoktur.
  • TBMM anlaşmayı tanımadığını belirtmiş ve imzalayanları da vatan haini ilan etmiştir.
  • Sevr Anlaşması Türk milletinin mücadele azmini kuvvetlendirmiştir.
  BİLECİK GÖRÜŞMELERİ: (5 ARALIK 1920)
  • Görüşme TBMM Hükümeti adına Mustafa Kemal İstanbul Hükümeti adına Ahmet İzzet Paşa ve Salih Paşa arasında yapılmıştır. Mustafa Kemal görüşmede İstanbul Hükümetini tanımadığını söylemiştir.
  • Mustafa Kemal ayrıca Ahmet İzzet Paşa ve Salih Paşa’yı rızaları dışında Ankara’ya götürmüştür.
  • Mustafa Kemal bununla İstanbul Hükümetiyle uzlaşıldığı izlenimini vererek halk üzerinde kamuoyu oluşturmak istemiştir.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir