200+ Soruda Tarih

*     1)Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir?
Asya Hun devleti
**    2)Asya hun Devletinin ilk hükümdarı kimdir?
Teoman
*     3)Asya Hun devleti en parlak dönemini hangi hüküdar döneminde yaşamıştır?
Mete
**    4)Asya hunlarının önünden batıya kaçan kavimlerin oluşturduğd harekete ne ad verilir?
Kavimler göçü
***   5)Tarihte Türk ismini kullanan ilk Türk devlet hangisidir?
Göktürk
***   6)Tarihte bilinen ilk Türkçe yazılı belge nedir?
Orhun kitabeleri
***   7)Orhun Abideleri hangi Türk devleti zamanında dikilmiştir?
II.Göktürk (Kutluk)
***   8)Türklerin kullandığı ilk alfabe nedir?
Göktürk Alfabesi
***   9)İlk Türk devletlerinin inandığı din nedir?
Göktanrı dini
***   10)Tam anlamıyla yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir?
Uygurlar
*     11)Çin Seddi hangi ülkenin saldırılarını önlemek için yapılmıştır?
Asya Hun Devleti
***   12)Avrupada kurulan ilk türk devleti hangisidir?
Avrupa Hun Devleti
**    13)İstanbul’u kuşatan ilk türk devleti hangisidir?
Avarlar
**    14)İlk Türk devletlerinde devlet işlerinde yardımcı olarak bulunan meclisin adı nedir?
Kurultay
*     15)İlk Türklerde Zafer ve bayramlarda düzenlenen büyük şenliklere ne ad verilirdi?
Toy
***   16)İlk Türk devletlerinde ölüler için yapılan törenlere ne ad verilirdi?
Yuğ
****  17)Orhun Kitabeleri Kül TiginBilge Kağan ve Vezir Tonyukuk kitabeleridir. Bilge Kağan Ve Kül Tigin kitabelerinin yazarı Yolluğ Tigin‘dir. Fakat vezir Tonyukuk kendi kitabesini kendisi dikmiştir.
**    18)Dünyada ilk kez orduda onluk sistmi kullanan kimdir?
Asya Hun hükümdarı Mete Han
*     19)İlk Türk Devletlerinde Türklerin yaşam şekillerine bağlı olarak savaş anında herkesin savaşa gitmesi nedeniyle Türklere verilen ad nedir?
Ordu Millet
***   20)Türklerin geleneksel savaş taktiğinin adı nedir?
Hilal (Bozkurt,turan,Sahte ricat) Taktiği
*     21)Türkleri Ana yurdu olan Orta Asyadan göçe zorlayan devlet hangisidir?
Çin
TÜRK İSLAM TARİHİ
***   22)Türkler İslmiyeti hangi olayla kabul etmiştir?(Türk İslam Tarihini naşlatan olay nedir?)
Talas Savaşı
***   23)Tarihte kurulan ilk Türk İslam devleti hangisidir?
Karahanlılar
**    24)Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir?
Gazne hükümdarı Sultan Mahmut
***   25)Anadolu’ya sefer düzenleyen ilk tür devleti hangisidir?
Hunlar
***   26)Anadoluyu Yurt edinmek amacıyla Anadoluya yapılan ilk düzenli akınlar hangi devlet ve hükümdar döneminde gerçekleşmiştir?
Büyük Selçuklu Devleti- Çağrı Bey
**    27)Selçuklularla Bizans arasında gerçekleşen ilk savaş hangisidir?
Pasinler
**    28)Anadolunun kapılarını Türklere açan savaş hangisidir?
Malazgirt Meydan Muharebesi
**    29)Büyük Selçuklularda toprağa bağlı askerlik sisteminin adı ve bu sistemin kurucusunun adı nedir?
İkta sistemi-Vezir Nizamülmülk
**    30)Vezir Nizamülmülkün devlet yönetimi konusunda bilgi veren eserinin adı nedir?
Siyasetname
*     31)Büyük Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş nedir?
Katvan Savaşı
***   32)Selçuklularda hükümdar çocuklarına ne ad verilirdi?
Melik (Osmanlıdaki adı:Şehzade)
***   33)Selçuklularda hükümdar çocuklarına devlet yönetimi konusunda bilgi vermek amacıyla görevlendirilmiş tecrübeli devlet adamlarına ne ad verilirdi?
Atabey (Osmanlıdaki adı: Lala)
**    34)Selçuklu ve Osmanlılarda sancakların güvenliğinden sorumlu ordu komutanlarına ne ad verilir?
Subaşı
**    35)İlk tük denizcisinin adı ve kurduğu beyliğin adı nedir?
Çaka Bey- Çaka beyliği
*     36)Anadulu Selçuklu Devletinin Kurucusu kimdir?
Süleyman Şah
**    37)Anadolunun Türk yurdu haline gelmesi yani Türklerin Anadoluya kesin olarak yerleşmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
Miryekefalon Savaşı-And. Selçuklu devleti dönemi
Tarihçiler bu savaşın arkasından Anadolu’dan Türkiye olarak bahsetmeye başladılar
*     38)Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır.
I.Alaaddin Keykubat
*     39)Anadolu Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş hangisidir?
Kösedağ savaşı
***   40)Türkçeyi Resmi dil ilan eden ilk Türk devleti ve hükümdarı hangisidir?
Karamanoğulları—Karaman oğlu Mehmet Bey
*     41)Osmanlı devletine ilk katılan beylik hangisidir?
Karesioğulları
*     42)Osmanlı Devletine son katılan beylik hangisidir?
Dulkadiroğulları
*     43)Belirli meslek gruplarından olan esnafların bir araya gelerek oluşturdukları teşkilatın adı nedir?
Lonca teşkilatı
***   44)Lonca teşkilatlarının bir çatı altında toplanmasıyla oluşmuş esnaf ve zanatkar teşkilatının adı nedir?
Ahilik teşkilatı
***   45)Taç Mahal hangi ülke hükümdarı tarafından yaptırılmıştır?
Babür Hükümdarı Babür Şah
***   46)Kimin Adına yaptırılmıştır?
Karısı Mümtaz Mahal Adına
***   47)Hangi ülkede bulunmaktadır?
Hindistan (Agra şehri)
**    48)Türk dilinin Farsçadan üstün olduğunu göstermek amacıyla Ali Şir Nevai tarafından yazılan “İki Dilin Karşılaştırılması” anlamına gelen eserin adı nedir?
Muhakemetü’l Lügateyn
OSMANLI TARİHİ-KURULUŞ DÖNEMİ
**    49)Osmannlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
Koyun Hisar Savaşı
*     50)Osmanlı Devletinin İlk başkenti neresidir?
Bursa-Orhan Bey
*     51)Ahilik Teşkilatının kurucusu kimdir?
Ahi Evran
**    52)İlk Osmanlı parası hangi hükümdar döneminde basılmıştır?
Osman Bey
**    53)Osmanlı Devleti ilk donanmaya hangi hükümdar döneminde sahip olmuştur?Hangi beyliğin Osmanlıya katılması ile?
Orhan Bey-Karesi oğullarının
**    54)Osmanlı Devletinin Rumelide kazandığı ilk toprak parçası neresidir?
Çimpe Kalesi-Orhan Bey
*     55)Osmanlıda Yaya ve müsellemleden oluşan il düzenli Osmanlı ordusu hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
Orhan Bey
*     56)İlk Osmanlı Medresesi Hangi hükümdar döneminde nerede kurulmuştur?
Orhan Bey- İznik.
**    57)Osmanlı da ilk divan teşkilatının kurulması ve vezirlik teşkilatının kurulması hangi hükümdar dönemindedir?
Orhan Bey dönemi(ilk vezir Alaaddin paşa)
***   58)Osmanlı devleti ile Haçlılar arasındaki ilk savaş hangisidir?
Sırpsındığı Savaşı
*     59)Osmanlı Devletinin ikinci Başkenti neresidir?
Edirne
Sırasıyla Osmanlı Başkentleri:
Bursa (Orhan Bey)
Edirne( I. Murat)
İstanbul (F.Sultan Mehmet)
***   60)Yeniçeri Ocağı Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
I.Murat
**    61)Osmanlıda toprağa bağlı askerlerden oluşan sisteme ne ad verilir? Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
Tımar Sistemi-I.Murat
**    62)Osamnlı döneminde İstanbulu ilk kuşatan Hükümdar kimdir?
I.(Yıldırırm) Bayezid (Dört kez kuşatmıştır)
*     63)Niğbolu savaşı ile Haçlılara büyük bir darbe vuran ve bu zaferi ile “Sultan-ı İklimi Rum” (Anadolu Sultanı) ünvanını alan Osmanlı Sultanı kimdir?
Yıldırım Bayezid
***   64)İki hükümdar arasında hükümdarsız geçen dönem anlamına gelen Ankara Savaşı ile başlayan Çelebi Mehmedin tahta geçmesi ile son bulan 11 yıllık döneme ne ad verilir?
Fetret Dönemi
*     65)Osmanlı Devletini Fetret dönemine sokan ankara Savaşı Yıldırım ile hangi devlet arasında gerçekleşmiştir?
Timur İmparatorluğu
**    66)Fetret dönemindeki taht kavgalarına karışmayan tek şehzade hangisidir?
Şehzade Mustafa
***   67)Osmanlı Devletini içinde buluduğu zor durumdan kurtararak Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu sayılan Osmanlı hükümdarı kimdir?
I.Mehmet Çelebi
**    68)Osmanlı Devletinin batılı devletlerle yaptığı ilk antlaşma hangisidir?
Edirne Segedin Antlaşması
**    69)Kuruluş döneminde hangi savaşın ardındanTürkler Avrupa karşısında savunmadan taarruza; Avrupalılar ise savunmaya geçmiştir?
II. Kosava savaşı
**    70)Savaş meydanında Şehit olan il Osmanlı Hükümdarı kimdir?
I.Murat (I.Kosava Savaşı)
**    71)İtanbulun Fethi için I. (Yıldırım) Bayezid döneminde yapılan hisarın adı nedir?
Anadolu Hisarı(Güzelce Hisarı)
OSMANLI DEVLETİNİN YÜKSELME DÖNEMİ
***   72)İstanbulun Fethi için F.Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmet Döneminde yaptırılan hisarın adı nedir?
Rumeli Hisarı (Güzelce Hisarı)
***   73)Karadenizin Türk gölü haline gelmesi hangi hükümdar dönemindeki hangi olayla gerçekleşmitir?
F.Sultan Mehmet – Kırımın Fethi
*     74)F.Sultan Mehmet’in son seferi hangisidir?
Otronto( İtalya) Seferi
*     75)Fatih döneminde çıkarılan kardeş katline izin veren kanunun adı nedir)
Kanun Name-i Ali Osman
*     76)Osmanlı Döneminin İlk altın parası hangi hükümdar döneminde yazılmıştır?
F.Sultan Mehmet
**    77)Halifelik Makmı Osmanlı ya hangi hükümdar döneminde nereni fethi ile geçmiştir?
Yavuz Sultan Selim- Mısırın Fethi (Ridaniye Savaşı)
***   78)İlk Osmanlı Halifesi kimdir?
Yavuz Sultan Selim
***   79)Yükselme Döneminde Batıya sefer yapmayan tek Osmanlı hükümdarı kimdir?
Yavuz Sultan Selim
**    80)Kanuni sultan Süleyman Döneminde yapılmıştır en kısa süreli meydan savaşıdır 2 saatte son bulmuştur bu savaş hangisidir?
Mohaç Meydan Savaşı
**    81)Osmanlı tahtında en uzun süre kalan Osmanlı Hükümdarı kimdir?
Kanuni Sultan Süleyman(46 yıl)
**    82)Akdenizin Türk gölü haline gelmesi hangi savaşla gerçekleşmiştir?
Preveze Deniz Savaşı
*     83)Kanuni Sultan Süleymanın son seferi hangisidir?
Zigetvar Seferi
OSMANLI DEVLETİNİN DURAKLAMA DÖNEMİ
***   84)Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına hangi anlaşma ile ulaşmıştır?
Ferhat Paşa Anlaşması
***   85)Osmanlı Döneminde günümüzdeki Türkiye İran sınırını büyük ölçüde belirleyen antlaşma hangisidir?
Kasr-ı Şirin
*     86)Osmanlı Devleti İstanbul Antlaşması ile Avusturyaya karşı kazandığı üstünlüğünü hangi anlaşma ile kaybetmiştir?
Zitvatorok Ant.
***   87)Osmanlı Devleti Batıda en geniş sınırlarına hangi antlaşma ile ulaşmıştır?
Bucaş Ant.
***   88)Osmanlı Devletinin topraklarına toprak kattığı son antlaşma hangisidir?
Bucaş ant.
**    89)Osmanlı dönemindeki en uzun süreli deniz kuşatması hangisidir?
Girit Adasının kuşatılması(25 yıl)
***   90)Osmanlı Devletinin ilk kez toprak kaybettiği antlaşma hangisidir?
Karlofça Ant.
*     91)Türklerin Malazgirt Savaşından itibaren devam eden Avrupa karşısındaki ilerlemesi hangi olayla son bulmuştur?
Karlofça Ant.
***   92)Osmanlı Devletinde Duraklama Döneminin bitip Gerileme Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşmiştir?
Karlofça Ant.
**    93)17.yy’ yeniçerilerin başlattığı isyanlara ne ad verilir?
Merkez (İstanbul)isyanları
**    94)17.yy’da Anadoluda çıkan iç isyanlara ne adverilir?
Celali İsyanları
**    95)OsmanlıdaModernanlamda ilk bütçeyi yapan kişi kimdir?
Tahuncu Ahmet paşa
OSMANLI DEVLETİNİN GERİLEME DÖNEMİ
**    96)Osmanlıda Lüks ve eğlence dönemi olarak adlandırılan İsrafın arttığı döneme ne ad verilir?
Lale Devri
***   97)Lale devri hangi olayla başlayıp hangi olayla sona erer?
Pasarofça Antlaşması ile başlar-Patrona Halil isyanı ile sona erer
***   98)Halkı Müslüman olup Osmanlıdan ayrılan ilk toprak parçası hangisidir,hangi antlaşma ile ayrılmıştır?
Kırım-Küçük Kaynarca antlaşması
***   99)Osmanlı Devletinin ilk kez Savaş tazminatı ödediği antlaşma hangisidir?
Küçük Kaynarca Antlaşması
***   100)Karadenizin Türk Gölü olmaktan kesin olarak çıkışı hangi antlaşma ile olmuştur?
Osamnlı Develtinin imzaladığı en ağır anlaşma olan Küçük Kaynarca Antlaşması
**    101)Rusya ve Avusturyanın eski Bizansı yeniden canlandırma amacına ne ad verilir?
Grek Projesi
***   102)Osmanlı Devletinde Gerilemenin bitip Yıkılış Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşir?
Yaş Antlaşması
***   103)Osmanlı Devletinin ilk kez Avrupayı örnek alarak ıslahat yaptığı dönem hangisidir?
Lale Devri
***   104)Matbaayı Osmanlıya getiren kişi kimdir?hangi dünemde getirmiştir?
İbrahim Müteferrika- Lale Devri
***   105)III.Selim Döneminde yapılan ıslahatların genel adı nedir?
Nizamı Cedid
***   106)III.Selim Döneminde Yeniçeri ocağının yanına kurulan Avrupai tarzdaki Nizam-ı Cedid Ocağının masraflarını karşılamak amacıyla kurulan hazinenin adı nedir?
İrad-ı Cedid
*     107)Osmanlı okullarında okutulan ilk yabancı dil hangisidir?
Fransızca-III.Selim Dönemi
OSMANLI DEVLETİNİN YIKILMA DÖNEMİ
*     108)Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik isyanına bağlı olarak Osmanlıyla isyan eden ilk azınlık hangisidir?
Sırplar
***   109)Osmanlı Devletinden ayrılan ilk azınlık hangisidir?
Rumlar
**    110)Boğazların uluslar arası bir sorun haline gelmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
Hünkar İskelesi Ant.
**    111)Osmanlı Devletinin bir Avrupa devleti sayılması hangi olayla olmuştur?
Kırım savaşının ardından imzalanan Paris Antlaşması
*     112)Osmanlı Devleti tarihindeki ilk dış borcu hangi ülkedenalmıştır?
Kırım Savaşı sırasında-Abdülmecit döneminde-İngiltereden almıştır
**    113)Ermeni sorunu ilk olarak hangi olayla ortaya çıkmıştır?
Berlin Antlaşması
***   114)Osmanlı Devletindeki ilk demekratikleşme hareketi olan ve padişahın otoritesini ilk kez sınırlandıran olay nedir?
Saned-i İttifak
**    114)Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına verilen ad nedir?
Vaka-i Hayriye
***   115)Yeniçeri ocağı kim tarafından kaldırılmıştır?
II. Mahmut
***   116)Yeniçeri ocağının kaldırılmasın ardından yerine kurulmuştur?
Asakir-i Mansure-i Muhammediye
*     118)Osmanlıda suçluların mallarına el koyarak devletleştirilmesi olayına ne ad verilir?
Müsadere Usulü
**    119)Osmanlıda İlk öğretim mecburiyeti hangi hükümdar döneminde getirilmiştir?
II.Mahmut
***   120)Osmanlı Devletinin ikl resmi gazetesinin adı nedir?
Takvim-i Vekayi
*     121)Osmanlı Devletinde Tanzimat fermanıyla başlayıp I.Meşrutiyetin ilanıyla sona eren döneme ne ad verilir?
Tanzimat Dönemi
*     122)Tanzimat fermanı(Gülhane Hattı Hümayunu) hangi hükümdar döneminde ilan edilmiştir?
Abdülmecit
***   123)Osamnlı devletinde ilk kez padişahın kendi gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğunu kabul etmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
Tanzimat Fermanı
***   124)Osmanlı Dönemin Avrupai anlamdaki il modern anayasasının adı nedir?
1876 Kanun-i Esasi(II.Abdülhamit dönemi)
***   125)II.Meşrutiyetin ilanıınn ardından Meşrutiyet yönetimini ortadan kaldırmaya çalışanların çıkardığı ayaklanmanın adı nedir?
31 Mart Vakası
OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
**    126)Osmanlıda padişahın Tahta çıkarken dağıttığı paraya ve tahta çıkış törenine ne ad verilir?
Cülüs Bahşişi- Cülüs Töreni
**    127)I.Ahmet döneminde en yaşlı hanedan üyesinin tahta geçirilmesi usulüne ne ad verilir?
Ekberiyet Sistemi
**    129)Osmanlıda padişahtan sonraki enyetkili devlet adamı kimdir?
Sadrazam(Vezir-i Azam)(Günümüzdeki başbakanı karşılar)
**    130)Padişah sefere çıkmadığında Sadrazam hangi ünvanla sefere çıkardı?
Serdar-ı Ekrem
***   131)Müslüman halkın tarım ürünlerinden onda bir oranında alınan verginin adı nedir?
Öşür(aşar)
***   132)Gayri Müslim(Müslüman olmayan) erkek halktan askere gitmedikleri için alınan vergiye ne ad verilirdi?
Cizye
***   133)Gayri Müslim halkın toprak gelilerinden alınan verginin adı nedir?
Haraç
**    134)Osmanlı Devletinin para birimi nedir?
Akçe
***   135)Avrupalı devletlerin Osmanlıdan alacaklarını almak amacıyla kurulan idarenin adı nedir?
Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar İdaresi)1881
***   136)Padişaha bağlı maaşlı askerler olan Kapıkulu askerlerine verilen maaşa ne adverilir?
Ulufe
**    137)Osmanlı Halkından olan insanlara ne ad verilirdi?
Reaya
***   138)Osmanlı Devletinden ayrılan Son balkan devleti hangisidir,hangi olayla ayrımıştır?
Arnavutluk-I.Balkan Savaşı
**    139)I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlıya sığınan Goben ve Breslsv gemileri Osmanlıya katıldıktan sonra hangi isimleri aşmıştır?
Yavuz-Midilli
***   140)Çanakkale Savaşı sırasında Boğaza mayın döşeyerek savaşın kazanılmasında büyük rol oynayan geminin adı nedir?
Nusret Mayın Gemisi
*     141)Rusya I.Dünya Savaşından hangi antlaşma ile çekilmiştir?
1918 Brest Littowsk
Not: 1878 yılında Rusya ile imzalanan Ayestefanos Antlaşması ve 1920 İtilaf devletleriyle imzalanan Sevr Antlaşmaları Uygulanamamaları bakımından benzerlik gösterir.
***   142)Osmanlı Devletini fiilen sona erdiren olay nedir?
Mondros Ateşkes antlaşması
**    143)Kurtuluş Savaşının ilk işareti olan ilk kurşunu sıkan Hukuk-u Beşer Gazetesi baş yazarı kimdir?
Hasan Tahsin
***   144)Düşman işgaline karşı halkın kendi bölgesini kurtarmak amcıyla kurduğu düzensiz birliklerin genel adı nedir?
Kuva-yi Milliye
*     145)İzmirin işgaline nerede karar verilmiştir?
Paris Barış Konferansı
**    146)M.Kemal Samsuna gönderilirken hangi rütbe ve ünvenla gönderilmiştir?
9.Ordu Müfettişi
****  147)Kurtuluş Savaşının amaç Yöntem ve gerekçesi ilk kez nerede belirlenmiştir?
Amasya genelgesi
**    148)İlk kez milli egemenliğe dayanan yönetimden nerede bahsedilmiştir?
Amasya Genelgesi
*     149)Temsil Kurulu nerede oluşturulmuştur?
Erzurum Kongresi
**    150)“Vatan bir bütündür parçalanamaz” ilkesi ilk kez nerede ilan edilmiştir?
Erzurum Kongresi
****  151)Amaç ,yöntem,ve toplanış bakımından bölgesel alınan karalar bakımından ulusal olan kongre hangisidir?
Erzurum Kongresi
***   152)Manda ve himaye fikri ilk kez nerede reddedilmiştir?
Erzurum Kongresi
***   153)Ülke genelinde bölgesel kurtuluş çaresi arayan cemiyetler nerede,hangi ad altında birleştirilmiştir?
Sivas Kongresi- Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
**    154)İstanbul Hükümeti Temsil Heyetinin hukuki varlığını hangi olayla tanımış oldu?
Amasya görüşmeleri
***   155)Son Osmanlı Mebusan Meclisinin içinde yeralan milli mücadelenin düşüncelerini temsil eden Misak-ı Millinin ilanını sağlayan grubun adı nedir?
Felah-ı Vatan
**    156)İtilaf Devletlerince istanbulun fethine yol açan olay nedir?
Misak-ı Millinin ilanı
*     157)TBMM Hangi tarihte açılmıştır?
23 Nisan 1920
****  158)TBMM’nin açılmasından sonra 1921 yılında kabul edilen yeni Türk Devletinin ilk anayasasının adı nedir?
Teşkilat-ı Esasiye
***   159)TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amcıyla çıkartılan kanunun adı nedir?
Hiyanet-i Vataniye (Vatana İhanet) Kanunu
***   160)Kurtuluş Savaşında DoğuCephesinde kiminle savaşılmıştır,Bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?
Ermenilerle-Gümrü Antlaşması
****  161)TBMM’nin uluslar arası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarısı hangi cephede hangi antlaşma ile kazanılmıştır?
Doğu Cephesi-Gümrü Antlaşması
**    162)Berlin Antlaşması ile ortaya çıkan Ermeni sorunu hangi antlaşma ile sona ermiştir?
Gümrü Antlaşması
**    163)Kurtuluş Savaşında Güney Cephesinde hangi devlet ile savaşılmıştır,bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?
Fransa- Ankara Antlaşması
***   164)Düzenli birliklerin savaşmadığı tek cephe hangisidir?
Güney Cephesi
**    165)Kurtuluş Savaşında Batı Cephesinde hangi devletle savaşılmıştır?
Yunanistan
**    166)Düzenli Orduların Batı Cephesinde kazandığı ilk zafer hangisidir?
I.İnönü Zaferi
Batı Cephesi en uzun süre açık kalan cephedir.
**    167)Sevr’in Geçersizliği uluslar arsı alanda ilk kez nerede kabul edilmiştie?
Gümrü Antlaşması
***   168)Misak-ı Milliyi ve yeni Türk Devletini tanıyan ilk Avrupa devleti hangisidir hangi antlaşma ile?
Rusya-Moskova Antlaşması
***   168)Misak-ı Milli sınırlarından verilen ilk taviz neresidir,hangi antlaşma ile verilmiştir?
Batum-Moskova Antlaşması(Gürcistana verildi)
**    169)İtilaf Devletleri TBMM’nin hukuki varlığını ilk kez nerede kabul etmiştir?
Londra Konferansı
****  170)Batı Cephesinde kaybedilen tek savaş hangisidir?
Kütahya-Eskişehir Savaşları
*     171)M.Kemal’e Meclisin tüm yetkileriyle birlikte Başkomutanlık görevinin verilmesi hangi savaştan sonra hangi savaştan önce verilmiştir?
Kütahya-Eskişehir Savaşlarından sonra ;Sakarya Meydan Muharebesinden önce
****  172)Sakarya Meydan Muharebesinden önce Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amcıyla yayınlanan emirlere ne ad verilir?
Tekalif-i Milliye Emirleri
*     173)1693 Viyana bozgunundan beri devam eden türk gerileyişi hangi olayla son buldu?
Sakarya Meydan Muharebesi
****  174)TBMM tarafından M.Kemale Mareşallik rütbesi ve Gazilik ünvanı hangi olayın ardından verilmiştir?
Sakarya Meydan Muharebesi
*     175)Hangi Savaşın ardıdan Türkler saldırıya Yunanlılar savunmaya geçmiştir?
Sakarya Meydan Savaşı
**    176)Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinlik kazanmıştır?
Kars Antlaşması (Ermnistan-Gürcistan-Azerbeycanla imzalandı)
**    177)Misak-ı Milliyi tanıyan ilk İtilaf Devleti hangisidir?
Fransa (Ankara Antlaşması ile)
***   178)İsatnbul . Boğazlar ve Doğu Trakya hangi antlaşma ile savaşmadan TBMMye bırakılmıştır?
Mudanya Ateşkes Antlaşması
**    179)Kurtuluş Savaşının silahlı mücadelesini Sona erdirenve diplomatik aşamasını başlatan antlaşma hangisidir?
Mudanya Ateşkes Antlaşması
***   180)Kurtuluş Savaşının son savaşı hangisidir?
Başkomutanlık Meydan Muharebesi
***   181)Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen Osmanlı devleti hangi olayla hukuken sona ermiştir?
Mudanya Ateşkes Antlaşması
***   182)Son Osmanlı Halifesi Kimdir?
Abdülmecit Efendi
***   183)Son Osmanlı Padişahı kimdir?
VI.Mehmet (Vahdettin)
***   184)Kapitülasyonlar kesin olarak nerede kaldırılmıştır?
Lozan Barış Antlaşması
**    185)İtilaf Devletleri Misak-ı Milliyi ve yeni Türk devletinin hukuki varlığını hangi antlaşma ile kabul etmiştir?
Lozan Barış Antlaşması
**    186)Boğazlar sorunu kesin olarak nerede çözüme kavuşmuştur?
Montrö Boğazlar Sözleşmesi
**    187)Laikliğe gçişin ilk aşamaı nedir?
Saltanatın kaldırılması
*     188)Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı kimdir?
M.Kemal Paşa
***   189)Cumhuriyet döneminin ilk başbakanı kimdir ?
İsmet (İnönü)Paşa
****  190)Cumhuriyet döneminin ilk meclis başkanı kimdir?
Fethi (Okyar) bey
***   191)Mudanya Ateşkesini ve Lozan Barış Antlaşmasını TBMM adına kim imzalamıştır?
İsmet İnönü
*     192)Hangi inkılap ile ümmetçilik fikri ortadan kalkmıştır?
Halifeliğin Kaldırılması
**    193)Cumhuriyet döneminin ilk partisi hangisidir?
Cumhuriyet Halk Partisi
***   194)Çok Partili hayata geçmek amacıyla kurulan ilk parti hangisidir, hangi olayla kapatılmıştır?
Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası- Şeyh Sait İsyanı
**    195)M.Kemal dönemide çok partili hayata geçme denemeleri hangi partinin kapatılmasıyla sona ermiştir?
Serbest Cumhuriyet Fırkası
**    196)Şeyh Sait isyanının ardından ortaya çıkan karışıklıkları önlemek amcıyla hangi kanun çıkarılmıştır?
Takrir-i Sükun Kanunu
**    197)17 Şubat 1926 da kabul edilen Medeni Kanun hangi ülkeden alınmıştır?
İsviçre
****  198)Eğitim öğretideki ikiliği ortadan kaldırılıp birliği sağlanması hangi kanunla gerçekleşmiştir?
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
*     199)Türk dilini araştırmak ve geliştirmek amacıyla kurulan kuruluşun adı nedir?
Türk Dil Kurumu
****  200)Türk Dil Kurumunun Ve Türk Tarih kurumunun kurulması Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?
Milliyetçilik İlkesi
***   201)Milli Ekonomiyi kurma ve Milli ekonemik hedeflerin belirlenmesi nerede gerçekleşmiştir?
İzmir İktisat Kongresi
***   202)Atatürk’ün Ekonomi siysetini açıklayan ilkesi hangisidir?
Devletçilik
***   203)Türk karasularında yolcu ve yük taşıma işihakkını yalnızca Türk gemilere veren kanunun adı nedir?
Kabotaj Kanunu(1 Temmuz 1926)
**    204)Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı hangi yıl verilmiştir?
1934
**    205)İtalya ve Almanya’nın tehdidine karşı Türkiye –Yunanistan-Romanya-Yugoslavya arsında imzalanan antlaşma hangisidir?
Balkan Antantı
*     206)İtalyanın akdenizdeki saldırgan tutumuna karşı Türkiye-İran-Irak-Afganistan arsında imzalanan antlaşma hangisidir?
Sadabat Paktı
*     207)Atatürk’ün taviz vermediği iki ilkesi hangileridir?
Cumhuriyetçilik-Laiklik

“200+ Soruda Tarih” hakkında 10 yorum

  1. İçeriğimizi beğendiğiniz için teşekkür ederiz. Paylaşımlarımız faydalı görüldüğü sürece içeriklerin devamı gelecektir.
   Tekrar teşekkürler 🙂

 1. Hocam ellerinize sağlık gerçekten çok iyi olmuş çok beğendik Allah razı olsun sizden devamını bekleriz hocam çok teşekkürler

  1. İçeriğimizi beğendiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yaptığımız paylaşımlar faydalı görüldüğü sürece devamları gelecektir.
   Tekrar çok teşekkürler

 2. Geçekten özet şeklinde soru tipleri olmuş, çok beğendim emeği geçen herkesten ALLLAH razı olsun…. devamı olursa çok mutlu oluruz, herkese başarılar:))

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir